Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
31.08.2013 09:11 - Петте Танматри
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 1525 Коментари: 5 Гласове:
1  Проявлението на първичните космически сили е вибрация която се проявява като особен звук СЛОВОТО ОМ от него произлиза идея за промяна в вечното неизменото -Времето и идея за разделяне във вечното неделимото поява на пространството,произтичащ ефект е идея за безброи много атоми/ану или патра/Те в съвкупност се наричат МАЯ или божия сила на илюзията.Тези атоми предтсавляващи вътрешно и външно 4-те идеи са трон на духът и осветляваики ги създателят създава тази вселена.Атомът под влияние на ЧИТ (универсално знание) формира Читта или спокойно,състояние на разума, който, когато е одухотворен, се нарича Буддхи, Интелект. Неговата противоположност е Манас, Ум, в който живее Джива: индивидуалният Аз с Аханкара, Егото, идеята за отделно съществуване.Този Атом (Авидя, Невежеството) бидейки под влиянието на Универсалната Любов (Чит, Светият Дух), става одухотворен, както железните частици се намагнитизират в магнитно поле, и обладан от съзнание, силата за осезание, и тогава го наричат Махат, Сърцето (Читта); и бидейки такъв, идеята за отделното съществуване на собствения Аз се появява в него, която се нарича Аханкара (Его), синът човешки. Бидейки по този начин намагнитизиран, той притежава два полюса, единият от който го привлича към Реалната Същност(Сат), а другият го отблъсква от същата/ отрицателен/. Първият полюс е наречен Саттва /Буддхи/; Интелекта, който определя какво е Истина ,вторият бидейки част от Отблъскване, поражда идеалния свят за наслаждение (ананда) и се нарича Анандатва или Манас/ Ум/. Чита /одухотвореният атом/ има 5 проявления 5 фини електричества ,образуващи каузалното тяло на сина божи.Тези 5-те привлечени от Атман/Св дух/ създават магнитното поле на тялото Сатва будхи/интелект/,които определя какво е истина/.Петте електричества са ПАНЧА ТАТВИ и са причина за всички други творения в космоса.Вълните в Читта се наричат Врити те са нашата вселена.Чита черпи енергия/информция/ от природата и я изпраща навън като мисъл.При хората по подобие на боговете е същото,имаме инструмент-око,орган- мозъчни центрове и ум които ги свързва.Умът поема впечатлението и го подава на Будхи/кято определя кое е истина и взема решение,заедно с това просветва идеята за егото След това тази смесица от деиствия и реакции се предоставя на Джива истинската душа/в сърцето/ която възприема един обект в тази смесица.Природата/практири е тази която се движи отражението на това движение пада в/у Азъ и тои мисли че се движи. Докато го прави тои е във робство,когато открие че никога не се движи че е вездесъщ тогава е свободен Разликите му инд.душа/съзнание/ и Брахман са привидни .Индивидуалната
душа е просто е заблудена от илюзиите на тялото и умът.
 
                                  Петте Танматри - Сетивните потенциали или фини елементи
Трите гуни са каузалните енергии на мирозданието, които
стоят зад ума и те се състоят само от качества или идеи
-равновесие (саттва), движение (раджас) и съпротивление (та-
мас). На едно фино равнище те пораждат нова серия от субс-
танции, форми или впечатления. Това са коренните енергии
на звука, осезанието, цвета, вкуса и мириса. Те са наречени
танматри, „първични мери" и получават имената си от сво-
ите съответни сетивни качества.
1) Шабда Танматра - танматра на звука - етер
2) Спарша Танматра - танматра на осезанието - въздух
3) Руна Танматра - танматра на цвета - огън
4) Раса Танматра - танматра на вкуса - вода
5) Тандха Танматра - танматра на мириса - земя
Танматрите са по-фини от нашите обичайни физически
усещания, които извличаме от тях. Те могат да бъдат
изпитани непосредствено в ума като петте главни начина за
познание на реалността.Системата Йога въвежда един четвърти аспект на ума, наречен Читта. С него се обозначава общото ментално поле като цяло, на което Буддхи, Ахамкара и Манас са функции. Той може да бъде идентифициран с нашата ментална пракрити, макар някои мислители да го поставят в полето на Буддхи, а други в
полето на Манас.На едно фино ниво те се излъчват от всички неща в света. Те са фините форми на петте елемента преди тяхното
обособяване в груби обекти. По тази причина понякога биват
наричани „тънките елементи". Танматрите са свързани с
прана, жизнената сила, която е фината енергия зад
елементите. В това отношение танматрите са свързани с
дошите на Аюрведа, които отразяват не само грубите, но и
фините елементи.Танматрите показват базисната петорна структура на космоса. Не може да има шести сетивен орган или шести еле-
мент, защото няма танматра, която да му даде възможност да
се прояви. Такива първични енергии са необходими за оси-
гуряването на координацията на сетивните органи със сетив-
ните обекти. Ние можем да възприемаме различни сетивни
обекти с нашите сетивни органи, защото и органите, и техни-
те обекти са продукти на танматрите, които те излъчват.
Макар танматрите да създават проявените светове, в сво-
ята семенна форма, в която те се сливат обратно в гуните, те
създават каузалния или идеалния свят, светът на идеите,
предхождащи всяко въплъщение.                                                                     Петте сетивни органа (Панча Джнанендрияни)
Сетивните органи представят петте потенциала за изпит-
ване на външния свят, които са латентни в умовете ни. Те са
не само индивидуални, но и космични и просто се разполагат
в сетивните органи на различните същества. Сетивните
органи пронизват космическия етер и се проявяват в инди-
видуалните същества. Те се обособяват и развиват чрез про-
цеса на космическа еволюция. Всеки съответства на опреде-
лено сетивно качество (танматра) и елемент.                                            ухо - орган на звука - етер
кожа - орган на осезанието - въздух
око - орган на зрението - огън
език - орган на вкуса - вода
нос - орган на обонянието – земя
Сетивните органи, наречени също органи на познанието,са само възприемащи, не и изразяващи. Тяхната дейност се
осъществява чрез съответните органи на действието. Сетив-
ните органи са носителите, чрез които ние възприемаме
танматрите, които ни захранват на едно фино равнище,
фините или външните форми на тези органи съществуват и
отвъд ограниченията на физическото тяло и тяхното действие
поражда свръхсетивното (екстрасензорното) възприятие.                             Петте моторни органа - (Панча Кармендрияни)
Петте органа на действието съответстват на петте сетивни
органа и на петте елемента.                                                                          уста (изразяване) - етер-звук
ръка (хващане) - въздух-осезание
ходила (придвижване) - огън-зрение
пикочно-полови органи (изхвърляне) - вода-вкус
анус (отделяне) - земя-мирис
Петте органа на действието, или моторните органи, дават
възможност да се осъществят различните видове действия,
физическите органи са само структури, които им позволяват
да функционират във физическия свят. Тялото е носител,
предназначен да даде възможност определени действия да
бъдат изпълнени, да позволи на ума да натрупа опит. Тези
потенциали за действие се срещат навсякъде в природата и се
проявяват по много различни начини. Телесните различия
между нас е само един от тях. Съществуват и фини или
вътрешни форми на тези органи, които позволяват пряко
действие с ума и психически сили като телекинезата
(действие чрез мисъл или от разстояние).
Моторните органи са само изразяващи, а не възприемащи.
Тяхната способност за възприемане се осъществява чрез
сетивните органи. Моторните органи са свързани повече с
петте груби елемента, чрез които те действат, докато сетив-
ните органи съответстват повече на танматрите, или тънките
елементи. Моторните органи отразяват активността на прана,
или жизнената сила.Петте елемента (Панча Махабхутани)
Петте първоелемента са земя, вода, огън, въздух и етер. Те
представят твърдите, течните, лъчистите, газообразните и
етеричните форми на материята, които изграждат външния
свят на опита, включително физическото тяло. Сетивните
органи и органи на действието изпълняват чрез тях съответно
своите възприемателни и действени роли.
Все пак елементите като принципи на плътността се при-
лагат към всички посредници и имат своите действия, свър-
зани с ума, както и с жизнената сила. Земята, от една страна,
е абсолютно плътен посредник, който не позволява видими
движения. От друга страна, етерът е абсолютно фин или въз-
приемащ посредник, който позволява съвършена свобода на
движенията. Между тези два полюса са всички възможни сте-
пени на плътност, даващи възможност за реализиране на пъл-
ния диапазон от преживявания и за проявяването на всички
идеи. Самите пет елемента са също манифестации на идеите.
Те са различни плътности или полета на изразяване на
различни идеи:
1) ЗЕМЯТА манифестира идеята за плътността или ста-
билността, оказвайки съпротивление при действие.
2) ВОДАТА манифестира идеята за течливостта или те-
чението, което осигурява условия за живот.
3) ОГЪНЯТ манифестира идеята за светлината, осигу-
ряваща възможност за възприятие и за придвижване от
място на място.
4) ВЪЗДУХЪТ манифестира идеята за финото движение,
проявявайки идеите за насоченост, скорост и промяна и
давайки основа на мисълта.
5) ЕТЕРЪТ манифестира идеята за връзката, като дава
възможност за взаимообмен между материалните пос-
редници, общуване и самоизразяване.
С други думи, етерът манифестира идеята за пространството,
въздухът - за времето, огънят - за светлината, водата -за
живота, земята - за формата. Подобно на различните линии и
цветове, с които борави художникът, те са различните
посредници, необходими на Космическия Интелект, за да из-
рази себе си.Петте елемента могат да означават не само своите груби
форми, но и тънките и каузални форми, техните сетивни съ-
ответствия и основополагащи представи, което позволява на
елементите да обхващат всички сили на манифестирането на
душата, ума и тялото. По този начин петте елемента са модел
за всички субстанции във вселената. Понякога Пракрити бива
разглеждана като състояща се от петте елемента, като
Пуруша или Атман е шестият елемент, елементът на чистото
съзнание.

Гласувай:
1
0Следващ постинг
Предишен постинг

1. budha2 - Борис Балкх ВИДОВДЕН
31.08.2013 12:23
http://www.scribd.com/doc/134069862/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD
цитирай
2. budha2 - Борис Балкх ЗА МАХАБХАРАТА
31.08.2013 12:43
http://www.scribd.com/doc/158619282/%D0%97%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
цитирай
3. budha2 - Родът на Пандавите се състои от п...
31.08.2013 12:48
Родът на Пандавите се състои от петима братя, юридически синове на Панду, биологически напетима богове. Те са символи за петте фини неща в природата, наричани в Индия
татви. Петте татви се възприемат от петте човешки сетива.
Първият брат е Юдхищхира, (син на бог Дхарма) съответствие на
татва акаша
– звука.
Вторият е Бхимасена, (син на бог Ваю) съответствие на
татва ваю
– топлината.
Третият е Арджуна, (син на бог Хиндра) съответствие на
татва теджас
– светлината.
Тези трима братя са родени от първата съпруга на Панду – Кунти и са символи за физическивеличини.
Четвъртият брат е Накула, съответствие на
татва притхви
– мирис.Петият, близнак с Накула, е Сахадева, съответствие на
татва апас
– вкуса.
Тези двама братя са синове на близнаците, полубогове Ашвини и са родени от втората съпругана Панду – Мадри. Те са символи за химически величини.
Истинското име на рода е Пан Деви – общоматериални деви. Те са правилата от Единнияприроден закон, които управляват (изграждат, поддържат и разграждат) звука, топлината
светлината, вкуса и мириса – ефирната материя – елементарните частици, от които сеизграждат химическите елементи – твърдата материя.
Според епоса, Юдхищхира е старейшината на Пандавите. Познава моралния, обществениязакон Дхарма и като цар го спазва и прилага безкомпромисно. Но като символ за звука,всъщност е вещ за електромагнитните трептения въобще, за целия електромагнитен спектър, аДхарма, баща му, е електромагнитният спектър.
Родът на Кауравите се състои от сто братя и една сестра, първи братовчеди на Пандавите. Теса символи за Твърдата материя – химическите елементи. Числото сто тук е само символ замножество, а точният брой на химическите елементи е записан в Евангелие от Йоан:
„ЗатоваСимон Петър се качи на ладията та извлече мрежата на сушата, пълна с едри риби на бройсто петдесет и три; и все, че бяха толкова, мрежата не се скъса.”
Споровете и враждата между двата рода, накрая довеждат до неизбежна война между тях. Тя еописана в поемата Бхагавад Гита, най-ярката част от епоса.
Но както във всяко литературно произведение и в този епос има добри и лоши. Пандавите садобрите, Кауравите – лошите. А най-големият злодей в епоса е най-големият от братята Каурави – Дурьодхана. Той е символ за първия химически елемент – водорода. Най-избухливият, горящ и опасен.
цитирай
4. budha2 - Танмантри
03.09.2013 17:23
Шакини На това ниво йогинът постига контрол над всички пет елемента земя вода огън въздух и пространство Това означава че йогинът има пълен контрол над мирис вкус цвят форма допир и звук не смущават повече ума му и всичките пет сетива са под пълен контрол Танматрата тоест финият елемент съответствуващ на тази татва е звук Това е последният фин елемент който йогинът разбира интелектуално че не трябва да се идентифицира с него. От това разбиране екранът тоест мъжкото божество в чакрата става напълно свободен от оцветяването на петте елемента Джнана индрията тоест съответствуващият орган на осезание е уши Карма индрията тоест съответстващият орган на действие е език като орган за говорене В резултат от концентрация върху тази чакра се получават дар слово и знание Аджна Чакра Местоположение междувеждието Две листа на лотоса с бял цвят Съответствуващи енергии на листенцата на лотоса са Ham Ksham В тази чакра няма Господствуващ елемент бхута няма съответствуващи танмат ра карма и джнана индрии Това е чакрата на ума Йогинът постига пълен кон трол над движението на ума зараждането проявата и затихването на васаните Всички мисли са под пълен контрол и няма идентификация с тях Докато в предишните чакри йогинът постига контрол над директните възприятия то в тази чакра той постига контрол и над самите мисли Тук той постига пълен контрол над фините елементи танматрите Танматрите това са идеите които йогинът има за елементите Например ако помиришем роза ние веднага разпознаваме цветето защото познаваме това ухание Ние може да разпознаем дадено ухание защото имаме предварително заложена идея във нашия ум с която да сравним директното възприятие Тази предварително заложена идея е танматрата или финият елемент на грубият елемент ухание на роза което в същност е директното възприятие Друг пример когато видим червен цвят ние го разпознаваме като червен защото може да го сравним с нашата предварително изградена идея в ума ни за червен цвят В случая това е проява на елемента огън и неговата танматра финият елемент огън който е в същност идеята за червена светлина Така всички идеи които имаме в ума си за миризми вкусове светлина и форма допир и звук представляват танматрите на грубите елементи Танматрите са основа за изграждането на всички мисли Всяка мисъл е изградена от Танматрите Мислите са основа на умът Пълното господство над танматрите означава пълно господство над умът Биджа мантрата от която произлизат останалите шакти е Аум Носител на Биджата е Нада Господстващото божество е Линга чиято биджа е Аум В тази чакра мъжкият аспект на божеството е отвъд форма и затова няма изображение на мъжко божест во а само Линга фалическият символ Неговата съответствуваща богиня е Хак ини Хакини е все още с форма тоест Кундалини или обусловеното съзнание все още съществува в тази чакра Но това което е останало от обусловеното съзнание са само Прарабда Васаните тези васани които могат да бъдат удовлетворени единствено чрез опитност На това ниво йогинът постига пълно господство над елементите и умът
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 5947805
Постинги: 4190
Коментари: 1145
Гласове: 1517
Календар
«  Май, 2019  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031