Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
31.08.2013 10:18 - Сутра 14
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 1048 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 02.11.2016 20:58


 Сутра 14    [Пуруша е покрит от пет коши или обвивки.]    Този Пуруша, Синът на Бога, е прикрит от пет покривала, наречени Коши или обвивки.   
1. Първата от тези пет е Сърце, Читта, Атомът, композиран от четири идеи, както е обяснено преди, който чувства или се радва, и така бидейки местонахождението на блаженство, ананда, се нарича Анандамая Коша.
 
2. Втората е магнетичната аура на електричеството, проявление на Будхи, Интелектът, който определя какво е истина. Така, бидейки местонахождение на знание, джнана, тя се нарича Джнанамая Коша. 
 
3. Третата е тялото на Манас, Умът, композиран от органи на сетивата,  както е обяснено преди, и се нарича Маномая Коша. 
 
4. Четвъртата е тялото на енергията, живата сила или Прана, 
  композирана от органите на действие както е обяснено преди, и затова се нарича Пранамая Коша.   
5. Петата и последна от тези сфери е грубата материя, която, ставайки Анна, препитание, поддържа този видим свят и затова се нарича Аннамая Коша. 
 
Действието на Отблъскване, проявлението на Всемогъщата Енергия, бидейки по този начин завършена, започва да се проявява дейността на Привличане (Всемогъщата Любов в дълбините на сърцето).

Под влиянието на тази Всезнаеща Любов, Привличането, Атомите, бидейки привличани един към друг, се сближават все по-близо и по-близо, образувайки етерни, газообразни, 
  огнени, течни и твърди форми. Така този видим свят се украсява със слънца, планети и луни, които ние отнасяме към неодушевеното царство на творението.    По този начин, когато действието на Божествената Любов стане високо развита, еволюцията на Авидя, Невежеството (частицата на Тъмнината, Мая,  проявената Всемогъщата Енергия), започва да се оттегля.

Аннамая Коша, външната обвивка на Атома от груба материя започва да се оттегля, Пранамая Коша (обвивката, композирана от Кармендрии, органите на действие) започва да функционира. В това органично състояние Атомите, обгръщайки се един 
друг все по-здраво към тяхното сърце, се появяват като растително царство на творението. 
 
Когато Пранамая Коша се оттегля, Маномая Коша (обвивката, 
композирана от Джанендрии, органите на сетивата), се появява на сцената. Aтомите тогава възприемат природата на външния свят и, притегляйки други. Атоми от различна природа, формират тела като необходими за наслаждение,  и по този начин животинското царство се появява в творението. 

Когато Маномая Коша се оттегля, Джнанамая Коша (тялото на Интелекта композирано от електричества) става видимо. Атомът, добивайки силата да различава правилното и грешното, става човек, разумното същество в творението.

Когато човек, развивайки Божествения дух или Всезнаещата Любов вътре в своето сърце, е в състояние да изолира тази Джнанамая Коша, тогава най-вътрешната обвивка, Читта, Сърцето (композирано от четири идеи), става проявена. Човек тогава се нарича Девата или Ангел в творението.

Когато Сърцето или най-вътрешната обвивка също се отстрани, не остава нищо да държи човек в робство към това творение на Тъмнината, Мая.  Тогава той става свободен, Санняси, Син Божи, и влиза в царството на Светлината.                                                                     


Каузалното тяло -магнетичната сфера на душата

Терминът душа обозначава нашата дълбока жизнена иден-
тичност, която различни мислители определят по различен
начин. Във ведическия смисъл душата означава преражда-
щата се същност зад покривалата на тялото и ума, която ус-
тоява и се съхранява през всички наши рождения. На санск-
рит тя се нарича джива, което означава „жизнената сила",
или дживатман, Джива-Атман, което ще рече „индивидуал-
ният Аз или въплътената душа" в противоположност на па-
раматман, „Върховният Аз" или Бог отвъд проявеността.
Джива, или душата, е основната единица или монада на
мирозданието. Тя е крайната неделима единица или атом,
строителният елемент в основата на цялата -груба или фина -
материя във вселената. Всяко създание възниква чрез душата,
която е причиняващата сила, скрита зад космическата
проявеност. Нашата собствена душа е божествена творческа
сила и нейните различни животи са нейната творческа игра,
нейните сънища или медитации. Душата е божественият пла-
мък или искрица, която низхожда в материята, за да оформи
световете, да създаде структура, форма и живот. Тя съдържа
пряко познание за всички наши прераждания, при което ос-
тава в близък контакт с божественото и работи като слуга за
разгръщането на Божествената Воля.
Не само човешките същества имат душа. Цялата природа е одушевена.Тя се нарича Панча-коша Йога и Панча-коша Аюрведа.
 Не само животните, но и растенията имат душа.
Дори в камъните се крие душа. Обаче не във всички създания
душата е индивидуализирана. Тя крепи съществуването в по-
слабо еволюиралите форми от един заден план. Душата
съществува също и в по-напреднали от човешките форми, в
божествата, провидците и ангелите. Тя може да съществува и
в тъмни създания, анти-Богове (асурас), но негативните
жизнени форми не винаги имат душа и могат да бъдат просто
плод на нашето въображение.
Душата насочва всички действия във вселената като ес-
тественият разум, отговорен за удивителния ред в света. Тя
стои зад всички големи сили на земята, атмосферата, небето
и звездите. Универсалната душа действа чрез елементите и
поддържа законите на природата. Душата на Земята поддър-
жа всички форми на живот на планетата. Атмосферните,
слънчевите и планетарните души функционират като управ-
ляващи духове, или деватас, стоящи зад"световния процес.
Самата душа е като слънце, източник на светлина. Всеки чо-
век има такова тайно слънце в сърцето си като душевната
сила, която стои в основата на неговото съществуване.              Като сила на волята душата обладава магнетична енергия, която притегля към нас всичко онова, което наистина желаем в сърцата си. Този магнетизъм на душата скрепва различните части на нашето същество и ги удържа свързани. Тя генерира енергията, която поддържа тялото и ума, заедно с техните различни системи и
способности.Душата обитава в сърцата на всички създания и сфера на душата съществува като златно яйце в сърцето".
Трите сили на душата
Душата притежава три основни сили - живот (джива), свет-
лина (джйоти) и любов (према), - от които възникват спо-
собностите да възприемаме, да се движим и да чувстваме.
Волята на душата е тройна: волята да бъдеш, волята да виж-
даш и волята да бъдеш щастлив. Магнетичната сила на ду-
шата поражда живот, любов и съзнание. Вследствие на тези
три сили на душата всички същества имат три вродени жела-
ния: да живеят вечно, да познаят абсолютната истина и да се
чувстват абсолютно щастливи. Възникването на тези въжде-
ления показва пробуждането на душата в нас.
Магнетизмът на душата е преди всичко сила на душата,
магнетична сила, която ни свързва с живота и ни кара да се
чувстваме живи, дава ни възможност да се движим и дишаме.
Животът е поток от енергия, която се генерира от магне-
тичната сила на душата.
Магнетизмът на душата е сила на светлина, проз-
рение, мъдрост и разбиране. Светлината привлича и
намагнетизира нашите умове към нея, точно по същия начин,Ведите го наричат Хиранягарбха, или златният зародиш, от който се ражда Божественото Слънце на просветлението. Нарича се също златната обвивка (хиранмая коша) вътре в сърцето,
с която всички същества са привличани от слънцето. Душата
притежава сила на просветлението. Нейната природа е чиста
светлина. Тя е нашето вътрешно слънце, което осветлява ума
и сетивата. Нейният магнетизъм има гравитационна сила,
също както гравитационната сила на слънцето.
 Магнетичната сила на душата е сила на любовта. Тя
ни подтиква да обичаме всички същества и да обичаме
живота. Любовта в крайна сметка е най-мощната магнетична
сила на мирозданието. Тя е самата сила на притеглянето.
Нищо друго не свързва така силно съществата и не ги обеди-
нява на равнището на една сърцевина или сърце.
Тези три сили на живота, светлината и любовта са отра-
жението в душата на Съществуване-Съзнание-Блаженство
(Сат-Чит-Ананда), троичната Божествена същност, или Аб-
солютът. От тях възникват енергията, светлината и материята
като основни сили във физическия свят. Те пораждат трите
големи жизнени сили на прана, теджас и оджас, жизненост,
доблест и издръжливост. Те стоят зад трите активни елемента
на въздуха, огъня и водата, и зад трите доши - вата, питта и
капха.                                                                                                    Магнетичната сила от Твореца определя универсалната
проявеност. Подобно на всички магнетични сили, тя има
двойствена природа или полярност. Силата на привличането
има един насочен навътре или одухотворяващ ефект и възви-
сява нашето съзнание. Силата на отблъскването има едно
насочено навън или материализиращо действие и снизява
съзнанието. Силата на привличането съдейства за единение-
то, изцелението и интеграцията. Силата на отблъскването
причинява конфликти, болести и фрагментиране.
Космичната сила на отблъскването управлява низхожда-
нето на духа в материята и създава външния свят на имената
и формите. Космическата сила на привличането е силата на
еволюцията, която привлича въплътената душа обратно към
нейния божествен Аз и източник. Тези две сили са про-
тивоположни и взаимно отблъскващи се. Привличащата или
духовната сила отхвърля отблъскващата или светската сила.
Отблъскващата или антидуховна сила не само отхвърля бо-
жественото, но и привлича недуховни енергии към себе си.
Тази сила на отблъскването от божественото и влечението
към външния свят се нарича мая, силата на илюзията, или
силата на невежеството (авидя). Силата на божественото
привличане се нарича благодат или божествена Шакти, Бо-
жествената Воля (Ишвара санкалпа), или силата на знанието
(видя).
Душата може да бъде намагнетизирана в една от тези две
посоки. Тя може да бъде привлечена вътрешно от божес-
твеността или външно от света на удоволствията. Може да
бъде възприемчива за магнетичната сила на божественото
привличане или на божественото отблъскване, или да се
приближава към духа, или да се отдалечава от него.
Божественото привличане ни подтиква да търсим Бога или
вечната истина. Божественото отблъскване създава
привличане към външни хора и вещи, въвличайки ни в
преходното.

Силата на божественото привличане пробужда нашата ду-
ша, карайки ни да се осъзнаваме като безсмъртна част от
божественото, търсеща духовен растеж в еволюционния ци-
къл на прераждането. Божественото отблъскване създава
егото (ахалшара) или усещането на нашия аз като външна
или телесна идентичност, чиято главна цел са удоволствията
във външния свят. Силата на божественото отблъскване или
светското привличане кара душата да се въплътява и да търси
щастието си във външни неща. Това дава възможност да бъ-
дат създадени външните форми и сили на вселената. Силата
на божественото привличане или непривързване към света
влиза след това в играта, за да завърши цикъла на сътворе-
нието чрез обратно привличане на душата към нейната вът-
решно присъща божественост.

И двете магнетични течния са космични по природа и
притежават потресаваща сила. Те са като два буйни потока,
чиято енергия е непреодолима. Към кой от тези два типа магнетизъм трябва да бъдем възприемчиви? В кое от тези две течения трябва да се потопим? Ще действаме ли като духовни същества, които се стремят към развитие на съзнанието във вселената, или ще дадем воля на егото си, устремени към лична власт и удоволствия във външната реалност?Ние можем да наблюдаваме до каква степен нашата душа е намагнетизирана от божественото и небожественото, към духовните или
светските цели. Можем да видим дали нашата любов и
внимание е естествено насочено навътре към съзнанието или
навън към света на формите. Възможно е да видим дали
нашата природа се стреми към вътрешен мир или към
външни наслади, към вътрешно разширяване на съзнанието
или към външно увеличаване на имуществото. Тъй като
съвременното човечество не е твърде еволюирало духовно,
ние ще забележим, че повечето от нас са хванати в течението
на невежеството и само на моменти сме възприемчиви към
божията благодат. Ние обаче можем да култивираме тази
вътрешна сила и чрез нея да променим хода на нашия живот.
Вътрешното течение може да преодолее външното, ако бъдем
открити за потока на благодатта.          
                                                     
Трите гуни: магнетичните качества на природата

Магнетичната сила на мая или невежеството има три рав-
нища на действие, всяко от които има свое характерно качес-
тво и действие. Нашето съзнание се стреми да се намагнети-
зира на някое от тези три равнища. Съществуват трите гуни
на природата (пракрити) - саттва, раджас и тамас, които са
природните три сили на знанието, жизнеността и въплъте-
ността.

Тамас е най-тъмната и най-тежката магнетична плътност
на невежеството. То привлича към нас сили на възпре-
пятстването, разтлението и разпадането. Той е най-голямата
сила на енергията на отблъскването и обслужва съхранява-
нето на обектите в тяхната форма. На тамас е вътрешно при-
също да отблъсква божествената воля и да не е възприемчив
за какъвто и да е по-висш растеж. Ние трябва да го оставим
да си върви по пътя, докато сътресенията на живота не го
принудят да се промени.

Раджас е средната плътност на невежеството. Той поражда
илюзии, фантазии, спекулации и въображаеми образи. Ра-
джас ни тегли към въвличания, заплетени положения, услож-
нения и неспирна дейност. Раджасичната сила може да приз-
нае божествената воля, но я нарушава съобразно своите
собствени цели. Тя може да бъде превърната в духовна сила,
но с много трудности и усилия.

Саттва е най-фината плътност на природата и може да
отрази силата на божественото привличане. Тя привлича из-
тънченото и благородното - красотата на природата, изкуст-
вото, философията, религията, служенето и милосърдието.
Съпротивителната й сила спрямо божествената воля е малка,
но може да остане външна по ориентация и да бъде стеснена
във външните форми на добросърдечността, ако ние не я
насочим навътре. Тя лесно се превръща в духовна сила, ако
се използва с познаване, вещина и безстрастие. Чистата сат-
тва (шуддха саттва), която е външната форма на саттва, раз-
вива силата на божественото. Във философията на Йога й
съответства еднонасоченият ум (екагра читта).

Раджас и тамас съставляват низшите магнетични сили
-силите на космическото отблъскване, които привързват ду-
шата към външния свят. Тамас води до невежество, а раджас
обуславя влечението към външния свят. Висшите потенциали
за гуните действат главно чрез саттва, макар да е възможно за
божествената воля да работи и чрез висшите форми на
раджас и тамас.

Трите гуни формират магнитното поле за душата. Едната
гуна обикновено преобладава и поляризира нашия ум и
живот съобразно своите качества. Душата става или саттвич-
на, или раджасична, или тамасична по природа. Обаче в
обикновеното, непречистеното поле на човешката природа,
рядко преобладава само една гуна. След известно време
другите гуни трябва да заявят присъствието си. Нашият
живот представлява взаимодействие на отегчително
еднообразие, развлечения и добродетелност, с изменчиви
потоци от добро и зло, истина и лъжа.
Много рядко някой човек може да бъде дотолкова завла-
дян от една гуна, че другите гуни да изгубят силата си.                         


Финото или електрическото тяло

От магнетизма автоматично възниква електричество.
Магнитната поляризация или зарядът на душата дава начало
на електрически токове и привлича други токове към нея от
външния свят. От душата или сърцето възникват различните
електрически токове, които поддържат активността на всички
равнища на нашата природа. Душата генерира силата, която
създава и мотивира ума, сетивата и тялото. Електрическата
сила се нарича видют шакти, буквално „светкавица" на
санскрит. Магнитната сфера на душата генерира елек-
трическо поле, което създава финото или астралното тяло,
сферата на нашите жизнени енергии и сетива.
Двете основни полярни енергии на душата пораждат два-
та основни вида прана - Прана и Апана, - които причиняват
привличане и отблъскване, вдишване и издишване, хранене и
отделяне. Тези два вида прана генерират електрическата
сила, която се дели на пет вида прана:
• Прана, която се движи навътре
• Апана, която се движи навън и надолу
• Самана, която има уравновесяващо действие
• Вяна, която има разширяващо действие
• Удана, която се движи нагоре.
Петте вида прана, чрез взаимодействието си с ума, създа-
ват петте сетивни органа (уши, кожа, очи, език, нос), петте
органа на действието (реч, ръце, ходила, пикочно-полови, от-
делителни) и петте вида впечатления (звук, осезание, цвят,
вкус и мирис). Тези фактори бяха вече отбелязани в схемата
на космическата еволюция, таттвите на системата Санкхя.
Петте вида прана ще бъдат разгледани подробно в главата за
праната.
Тези електрически сили могат да функционират свързани
с всяко от петте магнитни равнища на душевното съзнание,
от тамас до чистата саттва. Например нашите сетива функ-
ционират на равнището на тамас, когато са притъпени и на-
тежали. На равнището на раджас те ни теглят към разсейване
и въвлеченост. На равнището на обикновената саттва служат
като инструменти на познанието и самоусъвършенства-нето.
На равнището на чистата саттва те функционират като сили
на прозрението. На трансцендентното равнище се оттеглят
във вътрешните сили на знанието.
На ниските равнища тези електрически сили работят на
ниска честота. Действието им е бавно и те осъществяват съв-
сем малко свързвания. На едно по-висше равнище тяхната
честота се увеличава. Те изграждат много връзки и могат да
проникнат в крайна сметка през всички равнища на вселената
на съзнанието и материята. Един истински йогин преживява
тези сили в своето съзнание като непрестанни светкавици,
които ехтят във всички посоки. Това показва тяхното пълно
развитие.
Споменатото електрическо тяло е назовано финото тяло,
защото е одеянието от енергия, по-изтънчена от физическата
материя. То се нарича астрално тяло, защото е поле от
светлина, ауричното поле на ума и сетивата. При това, тъй
като неговата светлина бива отразявана от душата, която е
като слънцето, то се нарича лунно тяло. финото тяло е
изградено от екстракта на енергията и впечатленията,
праните и танматрите, т. е. от електрическите сили, които то
поема в себе си. Като електрическо поле то е твърде активно,
подвижно и винаги променящо се, танцуващо с всички
колебания на сетивните органи, моторните органи и ума,
които дори за секунда не остават в покой.
Финото тяло има форма, подобна на тази на физическото
тяло, което то създава, но съществува повече като импресия,
отколкото като обособен обект, финото тяло зарежда с
енергия и жизненост физическото тяло, което то обгръща
чрез нервната и дихателната система. Всички физически
болести , водят началото си от енергийни неравновесия във
финото тяло и неговата жизнена сила. Аюрведа работи за
развиване на лечебните сили на финото тяло, особено на
неговите различни видове прана, за да може да възстанови
физическото тяло," което възниква от него. Йога работи за
одухотворяване на финото тяло, за да го превърне в носител
на духовна реализация                                                             

Взаимодействието между каузалното и финото тяло

И финото, и каузалното тяло са различни аспекти на онова,
което обикновено наричаме ум. Той има повече равнища и
сили от тези, които обикновено възприемаме дори в един
високо интелектуален живот. Каузалното тяло е по-дълбин-
ният, подсъзнателният или вътрешен ум, отвъд формата и
усещанията, докато финото тяло е формалният аспект на ума,
чийто външен пласт изгражда нашата обикновена насочена
навън сетивна менталност. Пробуденото или съзнателно фун-
кциониращото каузално тяло е полето на свръхсъзнанието
отвъд формата, едно чисто идеално поле на "възприятието.
Пробуденото фино тяло е полето на свръхсъзнанието вътре
във формата - областта на чистата форма, красота и наслада.
Казуалното и финото тяло са тясно свързани и затова за
тях понякога се говори като за едно тяло. Каузалното тяло
се съхранява през целия цикъл на преражданията. То претър-
пява еволюция до самореализацията, но самото то не е роде-
но и не умира. Едно ново фино тяло се излъчва от каузалното
тяло с всяко раждане и става основата за физическото тяло,
навлизайки в утробата.
Следователно каузалното тяло е семето на непроявената
форма на финото тяло. А финото тяло може да се определи
като проявената форма на каузалното тяло.Подобно на костенурка, която изважда крайниците си от че-
рупката, каузалното тяло разгръща астралното тяло.  
           

Физическото или елементното тяло

Каузалното тяло генерира магнетична енергия, която по-
ражда електрическата сила на финото тяло. Това на свой ред
създава своего рода дъжд, който се сгъстява като грубото или
физическото тяло. Електрическата сила на финото тяло става
жизнената сила във физическото тяло. Магнетичната сила на
каузалното тяло става обитаващото в него съзнание или
душа. физическото тяло чрез своята плътност възпрепятства
както светлината и магнетизма на каузалното тяло, така и
електрическата сила на финото тяло. Неговото съпро-
тивление спрямо каузалното тяло, което е по-изтънчено, е по-
голямо отколкото спрямо финото тяло. Все пак тези препят-
ствия могат да бъдат преодолени чрез пречистване на тялото
и развитие на висшата съзнателност посредством йогически
практики.
Физическото тяло се развива от финото и каузалното тяло.
Каузалното тяло му предоставя основните схеми и закони,
които то да следва. Генетичният код, магнитният отпечатък,
който стои зад физическото тяло, е свързан с каузалното
тяло. Умът, праната, сетивните и моторните органи на фи-
ното тяло формират съответните способности на физическото
тяло. физическото тяло обвива ума, сетивата и праната в по-
плътния посредник на телесните тъкани.

Тялото е творение на грубите елементи. То е доминирано
от дошите, или биологичните хуморални основи на вата, пит-
та и капха, които са прояви на прана на едно по-грубо равни-
ще. Аюрведа описва физическото тяло съобразно неговите
тъкани, системи и органи. За да се промени обаче физическо-
то тяло на фундаментално равнище, ние трябва да променим
силите, които го създават, електрическата му енергия, или
астрална основа, и неговият магнитен отпечатък, или кау-
зална основа. Това е и ключът към подмладяването.
Трите състояния на душата: бодърстване, сън
със съновидения и дълбок сън без съновидения
Трите тела са свързани с трите състояния на съзнанието -
бодърстване, сънуване и дълбок сън без съновидения, фи-
зическото тяло функционира по време на бодърстването, ко-
гато ние живеем в свят на физически обекти със специфична
форма и разположение във времето и пространството. За да
съществува това тяло, ние трябва да поглъщаме грубите еле-
менти, които го изграждат и които ни свързват със света на
формите. Без постоянно подкрепяне с храна грубото тяло из-
чезва.

Астралното тяло функционира по време на сън със съно-
видения и на вдъхновено размишление, през което време ние
живеем в света на нашите впечатления. То определя времето
и пространството, а не е определяно от тях, какъвто е случаят
с физическото тяло. Астралното тяло се поддържа от впечат-
ления, фините елементи - храната му, чрез която създаваме
вътрешния свят на нашето въображение.
Каузалното тяло функционира по време на дълбок сън без
съновидения и на дълбока медитация, по време на която жи-
веем в нашето собствено съзнание, лишено от външни обек-
ти, възприемани или въображаеми. Каузалното тяло не е по-
местено като форма или впечатление в пространството и вре-
мето, но съществува като идея, която създава времето и прос-
транството съобразно своите качества. То се крепи от нашите
дълбоки мисли и възприятия, каузалните елементи - храната
му, чрез която създаваме свят на наши собствени идеали.
Тези три състояния на съзнанието отразяват процеса на
смъртта и прераждането. При смъртта физическото тяло се
оттегля и във функциите си влиза астралното тяло, също как-
то при спането и сънуването. Праната или жизнената сила
напуска физическото тяло и започва да функционира в аст-
ралното. Натрупаните през живота впечатления се освобож-
дават и чрез тях човек преживява щастливи или нещастни
астрални състояния, които в техните крайни форми могат да
станат рай и ад. Щом тези впечатления бъдат изоставени,
оттегля се и астралното тяло и във функциите си влиза кау-
залното тяло. Праната и разумът се отдръпват от астрално-то
тяло и биват погълнати в каузалната сфера. По-дълбоките
качества - любовта и мъдростта, която човек е насъбрал в
живота си - се разкриват и чрез тях човек преживява каузални
състояния, които са безформеното състояние на съзнанието.
Щом и те се изчерпят, тогава от каузалното тяло се излъчва
ново астрално и физическо тяло за следващо прераждане,
основано на даващата плод карма.

Петте обвивки

Физическото, астралното и каузалното тяло изграждат
петте обвивки или слоеве на материята, с една междинна об-
вивка между физическото и астралното тяло, и друга между
физическото и каузалното. Трите главни функции на ума със-
тавляват трите най-фини обвивки. Нашите най-съкровени
чувства, това което в Йога се нарича читта, създават
блажената обвивка, любовта в сърцевината на нашето
същество. Това е и основанието на ума или неговият
вътрешен аспект. Интелектът, буддхи според йогическата
терминология, създава обвивката на разума. Външният или
сетивният ум, наречен манас, и неговите емоции изграждат
емоционалната обвивка.

Аннамая коша е физическото тяло - тя се състои от храна,
но съдържа и отражението на другите коши в нея: прана-мая
коша чрез дихателната и кръвоносната система, мано-мая
коша посредством нервната система и сетивата, виджна-
намая коша чрез мозъка, и анандамая коша посредством по-
ловата система.

Праничната обвивка е двойствена по природа. Неин низш
аспект стават физическите видове прана на равнището на
аннамая коша, която поражда живота във физическото тяло,
включително и дошите. Нейният висш аспект генерира фи-
ните видове прана - на маномая коша, или външния ум. Са-
мата пранамая коша е сферата на проявените прани или жиз-
нени енергии, които обвиват физическото тяло и зареждат с
енергия ума чрез сетивата.Все пак прана има дори още по-фини действия от прана-мая коша, която е само сферата на нейната проявеност. Една семенна прана съществува на каузалното равнище (ананда-мая и виджнанамая коша) като енергията на по-дълбокия ум и душа. Всъщност най-висшата форма на прана, или жизнеността, е ананда, или блаженството.

Обвивката на интелигентността (виджнанамая коша) е
също двойствена по природа. Интелектът, нейната низша
функция или различаването, насочено към външния свят, ни
позволява да организираме нашите впечатления в полето на
познанието. Това се извършва заедно със сетивата като част
от астралното тяло и маномая коша. Нейната висша функция
е истинската интелигентност или различаване, насочено към
вечното. Така влизаме в контакт с универсалният закон на
дхарма. Той е част от каузалното тяло (анандамая коша) и
трансцендира сетивата. Блаженият аспект на буддхи, или ин-
телекта, щастието и покоят, които идват от познанието, фун-
кционират чрез анандамая коша. Чрез петте обвивки ние мо-
жем да разберем трите тела с по-голяма точност.


novosemeistvo.bg/forums/files/Darshanam.pdf


Тагове:   сутри,


Гласувай:
1
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 6642075
Постинги: 4190
Коментари: 1127
Гласове: 1556
Календар
«  Юли, 2020  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031