Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
31.08.2013 09:28 - Трите гуни
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 778 Коментари: 1 Гласове:
1 Саттва, раджас и тамас,
качествата, породени от Природата,
обвързват в тялото въплътения и неизменен дух.
БХАГАВАДГИТА XIV.5
Изначалната природа и трите гуни
Изначалната природа, Пракрити, не е еднородна субстан-
ция, а плодородната почва на множествеността. Тя е като
опашката на пауна, която, когато бъде събрана, се губи в ед-
наквостта или униформността, но щом бъде разгърната, раз-
крива всички цветове на небесната дъга. Пракрити удържа в
себе си всички форми на мирозданието, които се проявяват
чрез нейните три основни качества - гуните саттва, раджас и
тамас.
Раджас е действената, стимулиращата или позитивната
сила, която слага началото на измененията, като по този на-
чин нарушава старото равновесие. Тамас е пасивната, възп-
репятстващата или негативната сила, която запазва постиг-
натото от предишната дейност. Саттва е неутралната или
балансиращата сила, която хармонизира положителното и от-
рицателното, надзирава и наблюдава. Всичките три сили са
необходими за обичайната дейност, но те имат и духовни из-
мерения.
Саттва е качеството на светлината, любовта и живота,
висшата или духовната сила, която дава възможност на съз-
нанието ни да се развива. Тя дарява дхармичните добродете-
ли на вярата, почтеността, самоконтрола, смиреността и
правдивостта. Раджас е качеството на залеза, страстта и
възбудата, междинната или жизнената сила, на която й липсва ста-
билност или последователност. Тя поражда емоционалните
колебания на привличането и отвращението, страха и жела-
нието, любовта и омразата. Тамас е качеството на тъмнината,
безчувствеността и смъртта, низшата или материалната сила,
която ни завлича в невежеството и привързаността. Тя
причинява затъпяване, инертност, натежалост, емоционална
привързаност и застой.
Неманифестираната пракрити удържа тези три качества в
равновесие, при което раджас и тамас са се разтворили в
саттва. При проявяването трите качества се обособяват, като
саттва поражда ума, раджас - жизнената сила, а тамас създава
формата и субстанцията, чрез които се появява физическото
тяло.
Законите на гуните
Има два основни закона на гуните, които са от решаващо
значение за разбирането на тяхната работа. Първият е „зако-
нът на редуването". Трите гуни са винаги в динамично взаи-
модействие. Всичките три сили остават взаимопреплетени,
като си влияят една на друга по различни начини. Раджас и
тамас съществуват в полето на саттва, тамас и саттва се сре-
щат в полето на раджас, а саттва и раджас се движат из поле-
то на тамас. Същината на трите качества е в тяхното взаи-
модействие. Рядко виждаме чист тамас, чист раджас или чис-
та саттва. Винаги трябва да бъдем готови за промяна в гуни-
те.
Вторият закон на гуните е „законът на постоянството".
Гуните се стремят да удържат своята особена природа за оп-
ределен период, щом те добият превъзходство. Субстанциите
се стабилизират на равнището на една от трите гуни. Макар
първоначално да е трудно на тамас да се превърне в раджас
или на раджас да стане саттва, щом веднъж го сторят, те
продължават да запазват същото качество.
Ние можем да наблюдаваме двата закона във всяко дви-
жение на времето. Нощта като тъмнина принадлежи на тамас,
изгревът и залезът на слънцето като преходни периоди се
отнасят до раджас, а денят като светлина съответства насаттва.         Тези три части трябва винаги да се редуват. Нощта
дава път на зората, която на свой ред дава път на деня, който
от своя страна по здрач дава път отново на нощта в един
непрестанен цикъл. Това е законът на редуването.
Обаче щом се оформи дадена конкретна фаза, тя ще трае е
малки изменения за определен период. Нощта продължава
известно време, преди да се превърне в ден, който на свой
ред има своя продължителност. По време на тези съответни
периоди определени състояния се запазват. Например ние
сме активни през деня и спим през по-голямата част от нощта.
В това отношение тамас и саттва се отличават е по-голя-
мо постоянство от раджас. Раджас, който по самата си при-
рода е неустойчив, не може да задържа своето собствено със-
тояние за дълго време и трябва да се върне към тамас или да
напредне към саттва. Раджас е преходен и управлява взаимо-
действието между гуните. Въпреки това е възможно хората
да останат на равнището на раджас като доминиращо качес-
тво през по-голямата част от своя живот. Такова е състояни-
ето на съвременното общество, което е предимно раджасично,  активно и променливо. Но за да се запази този
раджас, трябва да има непрестанно движение и стимулиране.
Тъй като гуните са относителни състояния, ние трябва да
помним, че това, което е саттва на едно равнище, може да
стане съответно раджас или тамас на друго ниво. Всяко не-
що, което възвисява съзнанието на един човек, е саттва за
него. Онова, което го завлича надолу, е тамас. Това означава,
че колкото повече напредваме по духовния път, това, което
преди е било саттвично или полезно, може би ще трябва да
бъде изхвърлено като тамасично, когато достигнем едно ново
равнище.
Култивирането на саттва
Йога и Аюрведа наблягат развитието на саттва. В Йога
саттва е висшето качество, което осигурява възможността за
духовен растеж. В Аюрведа саттва е състоянието на равнове-
сие, което осъществява изцелението.
Йогическата практика има два стадия: развитието на сат-
тва и преминаването отвъд саттва. Развитие на саттва означава пречистване на тялото и ума. Преодоляването
(трансцендирането) на саттва означава преминаване отвъд
тялото и ума към нашия истински Аз, който е отвъд
проявеносттта. Общото правило е, че ако някой не е развил
саттва, не може да премине отвъд нея. Ако нямаме
съответната саттва или чистота в тялото и ума си,
включително в нашите емоции, ще бъде преждевременно за
нас да се стремим към някакво по-висше просветление.
Развитието на саттва се осъществява чрез правилно хранене,
телесно очистване, контрол над сетивата, управление на ума,
мантри и преданоотдаденост. Трансцендирането на саттва се
постига с по-висши медитативни практики.
Саттва е също ключът към аюрведичното лечение. Аюр-
веда казва, че за саттвичното тяло и ум е по-малко вероятно
да пострадат от болести и по-възможно да съхранят равно-
весното си състояние. Болестта, особено хроничната, е
тамасично състояние. Тамас предизвиква натрупването на
токсини и отпадъчни продукти на физическо равнище и на
отрицателни мисли и емоции на психическо ниво. Здравето е
саттвично състояние на равновесие и приспособяване, което
предотвратява всякакво излизане извън нормата. Раджас е
движението или от здраве към болест, или от болест към
здраве, в зависимост от неговата насока на развитие. Острите
болестни състояния спадат към раджас, който е болка.
Не трябва обаче да забравяме смесеността на гуните. Има
един по-висш раджас и тамас в полето на саттва и една по-
низша саттва в полето на раджас и тамас. По същия начин
има раджасични аспекти в тамас и тамасични аспекти в ра-
джас. Тук ще дам няколко кратки описания.
Раджасична Саттва: активната или преобразяваща сила
на саттва, силата на духовното стремление, която си пробива
път нагоре, винаги търсейки по-голям растеж и разгръщане.
Тя е също енергията на лечението, която носи обединяване и
цялостност.
Тамасична Саттва: разрушителната сила на саттва, която
елиминира негативността. Тя е също вътрешно присъщата
устойчивост на саттва, нейната способност да се съхранява
при сблъсъка с всякакви препятствия. Тя е способността на
едно равновесно състояние да се запазва и да предпазва от              болести или неуравновесеност.
Саттвичен Раджас: типът религиозност, духовност или
идеализъм на раджасичните хора. В него има следи от агре-
сия, външна експанзия и стремеж към власт. Религиите, ос-
новани на войнственост, претенции за изключителност и не-
толерантност, отразяват това качество.
Тамасичен Раджас: инертността на раджасичните типо-
ве, съпротивата, която оказват на всяка по-висша сила и при-
държането към тяхната собствена лична власт и импулси,
независимо от последствията за тях или за другите.
Саттвичен Тамас: религиозността, духовността или
идеализмът на тамасичните хора. В него има тамасични
следи от разрушителност, тъмнина и заслепение. Това е
равнището на тъмните култове и суеверията.
Раджасичен Тамас: агресията и насилието на тъпите и
невежи хора. Това е може би най-разрушителното гунично
качество. Тамасичните типове буквално прегазват другите и,
тъй като са лишени от чувствителност, изпитват удоволствие
от навреждането и разрушението. Мрачните сексуални
перверзни се появяват на това равнище.
Висшата раджасична сила
Висшата раджасична сила, или раджасичната саттва, е
може би ключовата сила и в духовността, и при лечението.
Низшата раджасична сила е раджас, който води до тамас,
както здрачът се превръща в нощ или есента преминава в
зима. Висшата раджасична сила е раджас, който води към
саттва, подобно на зората, която води към деня, или на про-
летта, преминаваща в лято. В човешкото поведение низшият
раджас е егоцентрична дейност, водеща до изтощение или
страдание (тамас). Висшият раджас е духовна практика,
която води до мир (саттва).
За духовен растеж е потребна тази висша сила на раджас.
Тя е реалната шакти, или преобразяваща енергия. Чрез нея
човек става духовен воин и може да изпълнява духовни прак-
тики с голяма енергия и мощ. Йога е не само развиването на
саттва, но и развиването на висшата раджасична сила, за да
се появи саттва.Гласувай:
1
0Следващ постинг
Предишен постинг

1. budha2 - Бхагават гита 14 песен
31.08.2013 13:20
В четиринадесета песен от Бхагават гита, е описана същността и действието на трите гуни върхуотделния човек. Там бог Кришна говори на война Арджуна, споменаван в текста с много имена.
„Върховносияйният каза:
Ще разкрия пред теб по-нататък
това най-висше от всички знания.
Щом мъдреците в света го постигнат –
постигат пълното съвършенство.
Приютени във висшето знание,
те придобиват моята същност:
нито се раждат при сътворението,
нито умират при разрушението.
Великият Брахма е моята утроба.
В нея аз поставям зародиша.
И така се пораждат всички
същества на света, о, Бхарата.
Каквито и тела да се раждат
в различни утроби, о, Каунтея,
Брахма – природата – им е утроба,
а аз съм бащата: аз давам семето.
Святост – саттва, Страст – раджас и Тъма – тамас
са трите сили на природата.
Те свързват с тялото, о, Мощноръки,
Непреходното Въплътено.
От тях саттва – сияйна и здрава,
поради своята неопетненост –
обвързва с връзки от земно щастие
и от познание, о, Безгрешни.
Раджас е силата на пристрастията,
Тя оковава в плътта Въплътеното
чрез веригата на деянията.
Тамас е рожбата на незнанието,
която мами в света въплътените
оковава ги с тъпо лентяйство
и летаргичен сън, о, Бхарата.
Саттва привързва към щастието.
Раджас привързва към действието.
Тамас, като забулва знанието,
привързва към мързела и нехайството.
Потискането на Страстта и Тъмата
предизвиква в човеците Святост.
На светостта и Страстта – Тъмнодушие.
На Тъмата и Светостта – Страстност.
Когато през всички врати на тялото
прониква светлината на знанието,
тогава със сигурност можеш да кажеш,
че надделява Светостта – саттва.
Сатва гуна, е символ за ефирното агрегатно състояние на материята - атмосферата. Раджасгуна за течното – водният океан. Тамас гуна за твърдото – земната кора. А трите гуни заедно санаричани "Пътят на лотоса", защото той съществува в трите гуни едновременно. Корените му сав почвата, стеблото във водата, а листата и цветовете във въздуха.
В решителната битка на полето Курукшетра (околоземното поле) взимат участие почти всичкицаре на Индия, на страната на Каурави или Пандави. Войните от двете армии са в многобройнироднински връзки в пряка и съребрена линия – символ за действителните връзки на елементитев природата и те могат да се разчетат, ако се знае какво точно означават имената и прозвищатана боговете и героите от Махабхарата.В древността мъдреците са знаели, за разлика от съвременните учени, че изграждането,съществуването и разграждането на всичко във Вселената е кръговрат. Времето ипространството се появяват от небитието, съществуват в битието и изчезват отново внебитието.
„По време на Великия потоп демонът Хаягрива откраднал Веда и Вишну сепревърнал в риба, за да държи нещата под око, докато земният живот бил спрял. Брахма иШива потънали в размисъл. Само Вишну бил нащрек.
Когато възникнал Брахма и светът се започнал отново, Вишну унищожил Хаягрива и върнал Веда на бог Брахма.”
В горният цитат е описана ролята на споменатите богове при кръговрата за изграждане наЗемята.
Бог Вишну (висшият бог) е символ за Единният природен (вселенски) Закон, отговорен за всичко,което се случва през целия кръговрат. А някои от главните индийски богове са само неговипревъплъщения – аватари, символи за различните етапи от кръговрата. Брахма се считаотговорен за изграждането, а Шива – Рудра за разграждането. Но някои автори са възложили идвете деяния на бог Брахма, като са го поставили в земното ядро и от там той твори иразрушава, чрез своето дихание.
„Когато Брахма издишва,
се създава цялата Вселена,
а когато вдишва,
целият осезаем свят ще изчезне,
ще загуби видимата си форма
и ще сеоттегли в божествената си същност,
където всичко се връща.”
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 5947835
Постинги: 4190
Коментари: 1145
Гласове: 1517
Календар
«  Май, 2019  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031