Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
11.09.2013 18:57 - Прана, теджас и оджас
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 1040 Коментари: 0 Гласове:
0 ТАЙНИТЕ НА ЙОГИЧЕСКАТА АЛХИМИЯ
Ти си роденият в древността Риши,
владетелят на вселената
чрез силата на Оджас.
РИГВЕДА VIII.6.41
Йога е. алхимически процес на уравновесяване и транс-
формиране на енергиите на душата. За да се заемем с нея, ние
трябва да разберем как на практика да работим с тези
енергии. В тази глава ще представим едно по-дълбоко равни-
ще на дошите, което е важно за йогическата практика. Вата,
питта и капха имат фини съответствия, наречени прана, тед-
жас и оджас, които могат да бъдат наречени „трите жизнени
екстракта". Те са кореновите или главните форми на вата,
питта и капха,които контролират обичайното
психофизическо функциониране и, ако са преориентирани
правилно, зареждат с енергия и висшите духовни
потенциали. Те не са просто сили на физическото тяло, но и
на финото, и на каузалното тяло.
Прана, теджас и оджас са същностните или благотворните
форми на вата, питта и капха, които поддържат положи-
телната жизненост. За разлика от дошите, които са фактори
на разболяването, те съдействат за здравето, творческата сила
и добруването и осигуряват опората за по-дълбоки йоги-
чески и медитативни практики.
Прана - първичната жизнена сила: фината енергия на
въздуха като основна сила и направляваща разумност зад
всички психофизически функции, отговорна за координация-
та на дишането, сетивата и ума. На едно вътрешно равнище
тя управлява разгръщането и хармонизирането на всички
висши състояния на съзнанието.
Теджас - вътрешното лъчение: фината енергия на огъня
като сиянието на жизнеността, чрез която ние смиламе въз-
духа, впечатленията и мислите. На вътрешно равнище той
управлява разгръщането на всички висши способности на
възприятието.
Оджас - първичната жизненост: фината енергия на во-
дата като съхранен в запас жизнен резерв, основата на физи-
ческата и психическата издръжливост; вътрешно усвоената
есенция на смляната храна, вода, въздух, впечатления и ми-
съл. На вътрешно равнище той е отговорен за захранването и
стабилизирането на развитието на всички висши способ-
ности.
Тези три сили са взаимосвързани. Прана и теджас са вко-
ренени в оджас и могат да бъдат разглеждани като негови
аспекти. Теджас е топлинната и светлинната енергия, която
притежава едно маслено свойство и, подобно на гхи, може да
поддържа пламъка. Прана е енергията и силата, която се по-
ражда от оджас, след като е била разпален в теджас. Самият
оджас е потенциалът, силата на ума и нервната система да
удържат теджас и прана. Оджас има възможността да се пре-
върне в теджас (топлина), който има възможността да се пре-
върне в прана(електричество).
Прана, теджас и оджас наподобяват понятията чи, ян и ин
в китайската медицина. Прана като жизнена сила и кос-
мически дъх е подобна на първичната чи, която също е свър-
зана с вятъра и духа. Теджас като силата на волята и жизне-
ността наподобява първоначалният ян, който е първичният
огън. Оджас като издръжливост и жилавост, наподобява пър-
вичната ин, която е екстрактът на водата.
Основното правило на аюрведичното лечение е да се пре-
дотврати прекаленото увеличаване на която и да е доша, за-
щото в излишък те причиняват болести. Дошата, която пре-
обладава в нашата конституция, има тенденция към преко-
мерно разрастване и трябва да бъде ограничавана чрез под-
ходящ начин на живот. Това се постига чрез следване на пра-
вилно хранене, посредством билки, упражнения и медитация,
които противодействат на наклонностите на дошите.
В практиката на Йога влиза в действие едно ново правило.
Йога се стреми да увеличи всичките три сили на прана,
теджас и оджас. Тъй като са пречистени форми на дошите, те
нямат същата болестотворна сила. Тези три жизнени екст-
ракта причиняват проблеми само ако един от тях е увеличен
за сметка на другите. Те са в основата си здравословни енер-
гии, които подпомагат възраждането и преобразяването. Въп-
росът е как да поддържаме един и същи темп на тяхното
нарастване, така че неравновесието помежду им да не създа-
де проблеми.
Повишената прана е необходима, за да осигури ентусиаз-
мът, творческата сила и приспособимостта, необходими за
духовния път, без които ние сме лишени от енергията и мо-
тивацията да изпълняваме нашите практики. Повишеният
теджас дава куража, безстрашието и прозрението, необходи-
ми за вървенето по пътя, без които ние правим погрешни
избори и преценки или не успяваме да бъдем решителни в
онова, което правим. Повишеният оджас е необходим за по-
коя, увереността и търпението за поддържане на непрестан-
ното си развитие, без които сме лишени от стабилност и спо-
койствие. В случай, че някой от тези фактори бъде недостатъ-
чен, нашият духовен растеж ще бъде ограничен. Същите тези
фактори повишават позитивното здраве и на тялото, и на ума,
и са полезни при лечението на всички болести, особено с
хронична природа, включително съдействат за подмладява-
нето                                                                                                                      Функции на прана, теджас и оджас
За да разберем тези три сили, нека изследваме как те фун-
кционират в различните аспекти на нашата природа.
Полова система
Прана, теджас и оджас са подхранвани от възпроизводи-
телната субстанция, която функционира като тяхна опора във
физическото тяло. Те са трите аспекта на преобразуваната
възпроизводителна субстанция (шукра). Оджас е латентното
състояние на възпроизводителната субстанция, която обез-
печава не само размножителната сила, но и силата изобщо и
подхранва всички телесни тъкани отвътре, особено нервната
тъкан. Оджас определя нашата издръжливост и ни крепи не
само сексуално, но и във всички форми на напрегнати уси-
лия, физически и ментални.
Теджас е активизираното състояние на възпроизводител-
ната субстанция, когато тя се трансформира в топлина, страст
и волева сила. Това се случва не само при правенето на секс,
но и винаги когато сме предизвикани или е потребно да нап-
регнем сили. Теджас ни дава доблест, смелост и дързост. В
Йога тази сила е необходима, за да ни позволи да изпълнява-
ме тапас, или преобразяващите духовни практики. Прана е
животворната способност, налична в репродуктивната субс-
танция. Тази субстанция подпомага удължаването на живота
и подмладяването и стимулира потока от прана през на-
дитата, давайки една по-дълбока енергия на ума. Без съотве-
тен резерв от репродуктивна субстанция, ние ще изпитаме
недостиг на прана, теджас и оджас. Погрешна или прекомер-
на сексуална дейност изтощава всичките три сили.
Ендокринна система
Прана, теджас и оджас са свързани с ендокринната систе-
ма. Прана управлява равновесието, адаптивността и проце-
сите на растеж. В епифизата и хипофизата, които са основ-
ните контрольори на растежа и интелигентността, преобла-
дава прана. Ето защо повечето болести на процеса на расте-
жа, както е в случаите на необичайно високи или ниски хора,
са обикновено вата (въздушни) проблеми.
Теджас управлява метаболизма и храносмилането. В щи-
товидната жлеза и панкреаса преобладава теджас. Оджас уп-
равлява възпроизводството и енергийния резерв и преобла-
дава в тестисите, яйчниците и надбъбречната жлеза. Повече
то проблеми на репродуктивната система са свързани с од-
жас. Той ни позволява да се справяме със стреса чрез поддър-
жане на адреналина.
Имунна система
Прана, теджас и оджас снабдяват с енергия имунната сис-
тема. Оджас е основният капацитет на имунната система,
нашият потенциал да се защищаваме срещу външни болес-
тотворни фактори. Той осигурява издръжливост, съпроти-
вителни сили и мощ да отблъснем болестите.
Теджас е имунната система, която е в състояние да изгори
и унищожи токсините, когато се активизира. Той генерира
високата температура в тялото, за да унищожи микробите,
които го атакуват. Теджас е нашата сила да преодоляваме
остро протичащи (акутни) болести, които в общия случай са
инфекциозни по природа. Теджас е преобразуван в повишена
температура, топлина и жизнена сила оджас. Той е способ-
носттта да мобилизираме силите на нашата имунна система.
Прана е дълготрайното активиране на имунната функция
за защита и развитие на жизнената енергия, която се
проявява, когато си имаме работа с хронична болест. Тя е
адаптивността на имунната система и поддържа дългосроч-
ните лечебни процеси. Ако имаме достатъчно прана, теджас
и оджас, никоя болест не може да ни засегне. Увеличаването
на прана, теджас и оджас помага при всички заболявания,
свързани с понижена имунна сила.
Нервна система и надита
Нервната система управлява всички системи на тялото и
затова е главната сред тях. Трите жизнени екстракта са отго-
ворни за нейното правилно функциониране. Прана управлява
излъчването и координацията на нервните импулси, които са
пранични и ватични сили. Когато е извън равновесие, тя
причинява свръхчувствителност, тремори и неравновесия в
нервната система. Теджас дава острота на възприятието и
чувстването. Разстроеният теджас изгаря нервната система,
като причинява възпаление и оставя белези по нервната тъ-
кан. Оджас осигурява издръжливост и стабилност чрез нерв-
ната система. Той осигурява смазката за нервните канали.
При нисък оджас настъпват нервни сривове или нервно из-
тощение.
Прана, теджас и оджас управляват и придвижването на
импулсите през надитата. Оджас е флуидът, който служи ка-
то подплата на надитата, подложката, върху която преминава
енергийният поток през тях. Теджас е топлината, която се
движи през надитата. Прана е енергийното движение, пре-
дизвикано от топлината на теджас. За да предпазим надитата,
ние трябва да пазим прана, теджас и оджас.
Дишане
Трите жизнени екстракта са тясно свързани с дишането
чрез пранамая коша. Прана е основната енергия и движени-
ето на дъха, неговият подбуждащ източник и сила на дейст-
вие. Теджас е топлината, създавана от дъха, включително не-
говата способност да обновява кръвта. Оджас-е по-дълбин-
ната енергия, която ние поглъщаме чрез дишането и склади-
раме в дълбините на сърцето и слънчевия сплит.
Когато прана е разстроена, дишането става повърхностно
и неравно. Когато теджас е разстроен, топлинното съдър-
жание на дъха е абнормално. Когато е разстроен оджас, аб-
сорбираната енергия от дишането е ниска. Ние не сме в
състояние да задържим и укрепим праната. Практикуващите
пранаяма трябва строго да следят за състоянието на тяхната
прана, теджас и оджас.
Сетива
Прана, теджас и оджас като сили на ума функционират
чрез сетивата. Прана осигурява равновесието и координаци-
ята на сетивните импулси и преобладава в ушите {включи-
телно във вътрешното ухо) и в кожата, които са доминирани
от вата (етер и въздух) сетива. Теджас е отговорен за остро-
тата на сетивните функции и нашата способност да смиламе
сетивни впечатления. Той преобладава в очите, които са до-
миниран от питта сетивен орган. Оджас е отговорен за ста-
билността на сетивата, както и за тяхното смазване. Той пре-
обладава в езика и носа - доминирани от капха (вода и земя)
сетива.
Творческа сила
На вътрешно равнище прана, теджас и оджас са мерила за
творческа сила. Оджас е непробуденият творчески капацитет,
нашият запас от творческа енергия. Теджас е творческото
виждане, способността да виждаме нови неща и да късаме с
миналото. Прана е съзидателното действие да създаваме нови
неща и да оставаме в творческото състояние. Достатъчният
оджас е необходим, за да ни предостави добър резерв от
творческа енергия, от който да черпим. Достатъчният теджас
служи за насочване на нашата творческа енергия към
конкретни цели и проекти. Достатъчната прана поддържа на-
шата творческа сила подвижна и преобразяваща. Без доста-
тъчно прана, теджас и оджас, ние не сме в състояние да нап-
равим положителни промени в живота си.
Ум и душа
Прана, теджас и оджас съществуват на дълбинните рав-
нища на ума и душата. Праничната сила, стояща зад ума, му
позволява да се движи и да реагира, като му доставя основ-
ната енергия. Силата на теджас носи светлина и топлина на
ума, с което му дава възможност да възприема и да взема
решения. Силата на оджас дава на ума търпение, последова-
телност и стабилност в упражняването на вниманието.
И трите сили поддържат определени емоции. Прана даря-
ва с емоционална хармония, равновесие, ентусиазъм и
радост. Теджас дава смелост, безстрашие и дързост, които
предоставят възможност за героични или необикновени дела.
Оджас подсигурява емоционален мир, любов, спокойствие и
удовлетвореност. Без тези емоционални сили умът остава
нестабилен.
По същия начин присъства прана и в нашето дълбинно
съзнание, което ръководи душата по време на целия процес
на прераждане, сътворяване и зареждане с енергия на нейни-
те различни въплъщения. Теджасът на душата са нейните
натрупани прозрения и мъдрост, пламъкът на духовните й
въжделения. Душевният оджас е материалът, чрез който тя
създава и поддържа всичките си различни тела. Тези висши
форми на прана, теджас и оджас пребивават заедно с душата
в духовното сърце, което е тяхната върхова начална и крайна
точка. Ведите често наричат душата прана или теджас.
Кундалини - енергията
на Шакти / Амрита - енергията на Шина
Кундалини се развива от всичките три фактора - прана,
теджас и оджас, но главно от теджас. В качеството си на вът-
решен огън, тя е предимно възвисяващата енергия на теджас,
пренасяща пробудената пранична сила и подкрепяна от един
по-висш оджас. Кундалини като фин огън е форма на
светкавица или електрическа сила на вътрешно равнище.
Кундалини като теджас е висшата енергия от женски род,
или йога-шакти, силата на Йога, необходима за катализира-
не на всички висши еволюционни потенциали у нас. Проти-
воположна на кундалини е амрита, или нектарът, който из-
тича от теменната чакра и подхранва кундалини при нейното
въздигане. Това е пречистената енергия на оджас във финото
тяло, която е била извлечена и дестилирана чрез духовна
практика. Оджас е висшата мъжка или Шива-енергия, която,
чрез преданост, грижа и защита, се проявява като изливаща
се върху нас благодат. Докато някои хора се наслаждават на
възходящия огън, други се наслаждават по-пълно на
изливащия се нектар.
Обединяването на теджас (кундалини) и оджас (амрита)
създава най-висшата прана, която е безсмъртната жизнена
енергия, носеща кундалини по пътя така, както една майка
носи детето си. Само тя има силата да поражда висшите със-
тояния на самадхи, необходими за разтваряне на дълбоко за-
седналите обусловености в нашето съзнание, които ни при-
вързват към кръговрата на раждане и смърт. Тази безсмъртна
прана е божествената рожба или детето на безсмъртието и
извлича от висшия теджас и оджас енергиите, които тя носи.
Висшата прана е силата, или шакти, на нашия висш ин-
телект (буддхи), която ни дава възможност да различаваме
вечното от преходното, божественото от небожественото, да-
вайки просветление на душата. Без такава дълбока енергия в
ума, каквато и медитация да правим и до каквито и прозре-
ния да стигаме, ние няма да бъдем в състояние да ги удържа-
ме и затвърждаваме.
Формиране на прана, теджас и оджас
Прана, теджас и оджас могат да бъдат развити по няколко
начина. Ние притежаваме известно количество от тях по
рождение, което се отразява във вродената сила на нашата
конституция, но те могат да бъдат увеличени чрез различни
практики. Първо те трябва да бъдат пречистени (превърнати
в саттвични), за да е възможно техните йогически афекти да
се изявят. Това изисква хранене с чисти храни и дхармичен
начин на живот, заедно с контрол над ума, емоциите и сети-
вата, както Йога обикновено предписва. С други думи, йоги-
ческият начин на живот е основата, върху която можем да
работим с тях.
Увеличаване на оджас
Оджас се повишава по няколко начина, от които най-важ-
ните са:                                                                                                    Правилно хранене
Тонизиращи билки
Контрол над сексуалната енергия
Контрол над сетивата
Преданост (бхакти-йога)
Правилно хранене
Като фина материална субстанция и същностна съставка
на тъканите оджас изисква материалната поддръжка на един
правилен начин на хранене. Той се изразява в питателно ве-
гетарианско хранене с употреба на цели зърна, семена и ядки,
растителни масла, кореноплодни зеленчуци и натурална за-
хар. Една по-груба форма на оджас може да бъде развита
чрез животински продукти, но тя е твърде тежка, за да може
да ни бъде от някаква полза по духовния път. Може да бъде
следвана саттвичната диета, очертана в главата за храненето,
с наблягане на питателността - цели зърна, млечни продукти,
семена, ядки, растителни масла и сладки плодове.
Тонизиращи билки
Билките за оджас са главно тонизиращи или подхранващи
по природа, с хранителна стойност и подмладяващ (по-
раждащ сома) потенциал, от рода на ашвагандха и жен-шен.
Те обикновено се вземат заедно с храната. Вижте билките за
повишаване на физическата енергия и жизненост и за засил-
ване на оджас в раздела за билките.
Брахмачаря
Контролът над сексуалната енергия (брахмачаря) означава
намаляване на изхвърлянето на възпроизводителна течност.
Това е от решаващо значение за натрупването на до-
пълнителен оджас. То може да бъде постигнато чрез понижа-
ване на сексуалната активност. В по-малка степен може да се
постигне чрез правене на секс без оргазъм, типът практика,
на който учат и тантрическите, и даоистките видове Йога на
сексуалността. Макар да е трудно да се спазват сексуални ог-
раничения в съвременното ориентирано към секса общество,
ние не можем по тази причина да пренебрегваме тяхната цен-
ност за Йога. Това не е въпрос на морал, а на енергия. Ако
изразходваме сексуалната си енергия, която е най-силната
енергия на тялото, може да не ни остане достатъчно гориво,
за да се движим по пътя на нашите практики. Трябва обаче да
практикуваме брахмачаря с духовни стремления, за да сме в
състояние да сублимираме нашата енергия. Като просто
потискане тя не може да ни отведе много надалеч18.
Контрол над сетивата
Контролът над сетивата изисква намаляване на количес-
твото енергия, губено чрез сетивни удоволствия, което
включва избягване на повечето форми на забавление,
особено чрез масмедиите. Повече енергия се губи чрез очите
и ушите. Това е част от практиката на пратяхара, или
отдръпване на сетивата, в раджа-йога. Прекалената употреба
на моторните органи също може да изтощи оджас, особено прекалено много говорене, тъй като гласовият орган е най-важният сред тях.
Прекалената работа или напрягане от какъвто и да е тип
трябва да бъдат избягвани, когато оджас е нисък.
Преданост
Предаността (бхакти-йога) е най-добрият йогически път за
развиване на оджас. Това означава пренасочване на нашата
емоционална енергия навътре чрез любовта на Бога, в как-
вато форма или отношение Той ни е най-скъп. Това може да
се прави чрез разнообразни форми на предано почитане, ри-
туали, молитви, повтаряне на божествени имена и служене на
Бог и гуру. Вижте раздела за бхакти-йога.
Увеличаване на теджас
Щом оджас е достатъчен, ние можем да го превърнем в
теджас, без да го изчерпваме. Теджас се развива преди всич-
ко чрез:
1) Контрол над речта и други самоналожени лишения
(та-пас)
2) Мантра
3) Упражнения за концентрация
4) Йога на знанието (джнана-йога)
Контрол над речта
Контролирането на речта се изразява в избягване на без-
смислени разговори и клюкарстване, както и на критична или
ругателна реч. Полезни са периоди на мълчание, като
например да не се говори един ден през седмицата или да се
мълчи вечер. Това помага за развиването на вътрешна енер-
гия на прозрението и ни води по-близо до състоянието на
наблюдатели. Други самолишения, от рода на гладуване или
бодърстване през нощта, са полезни при развитието на тед-
жас, защото те усилват пламъка на нашата решителност.
Мантра
Мантра е висша форма на контрол на речта, която развива
вътрешния огън. За Богинята Кундалини се казва, че носи
около шията си гирлянд от буквите на санскритската азбука.
Тази Богиня е формирана от мантри. Има много начини за
използване на мантрите. Повтарянето на буквите от санск-
ритската азбука е единият начин. Повтарянето на определени
биджа (семенни) мантри, особено ОМ, ХУМ и ХРИМ, е друг
начин. По-дълги мантри като Гаятри са много добри.
Обикновено мантрите трябва първо да бъдат произнасяни на
глас за кратък период, след това тихичко нашепвани за по-
дълъг период и след това повтаряни на чисто ментално ниво
за още по-дълъг период. Има и мантри, полезни за оджас и
теджас, като ШРИМ за оджас и КРИМ за прана.
Упражнения за концентрация
Упражненията за концентрация (дхарана) се изразяват в
съсредоточаване на ума върху определен обект, който може
да бъде външен, примерно пламък, или вътрешен, като визу-
ализирането на формата на дадено божество, или елемент,
идея или принцип на истината. Концентрацията придава ос-
трота на ума, което води до изпъкване на нашия вътрешен
огън. Концентрацията върху вътрешната светлина, възприе-
мана в областта на третото око, е важен метод за развиване на
теджас. В това отношение помага обучението в насочване на
силата на нашето виждане. Теджас е това, което позволява на
третото око да се отвори.
Йога на знанието
Йога на знанието (джнана-йога) се характеризира с пре-
обладаване на огъня, особено практиката на различните фор-
ми на изследване, каквато е изследването на Аза. То се със-
тои в непрестанно задаване на въпроса „Кой съм аз?" и изос-
тавяне на другите въпроси. Теджас възниква чрез развитието
на различаване (вивека), което означава различаване на
вечното от преходното, на неизменната истина от изменчи-
вите имена и форми. Това е основното движение на нашия
вътрешен интелект (буддхи), когато той се пробуди в нас ка-
то прозрение.
Увеличаване на прана
Щом оджас и теджас бъдат развити, може да се появи една
по-висша прана. Прана се развива особено чрез пранаяма, но
и много други методи са полезни:
1) Пранаяма
2) Пасивна медитация при подчертаване на пространст-
вото и звука
3) Раджа или интегрална Йога
Пранаяма
Пранаяма развива прана не само на външно, но и на вът-
решно равнище. Когато вдишванията и издишванията станат
уравновесени, ние влизаме в контакт с нашата вътрешна
прана. Усещаме го като преживяване на лекота, увеличаване
или издигане на енергията. Обаче пранаяма може да бъде
използвана за развиване на теджас и оджас и е в състояние да
подпомогне обединяването на всичките три фактори. Пра-
наяма генерира топлина, особено чрез задържането на дъха,
което повишава теджас, свързан с огъня на дъха (пранагни).
Тя помага за трансформиране на възпроизводителната субс-
танция и низшите форми на оджас в една по-духовна форма.
Вижте главите за прана и пранаяма за начина, по който това
се извършва.
Пасивна медитация
Медитация върху пространството или пустотата е друг на-
чин за развиване на праната. Прана се ражда от пространст-
вото. Там, където бъде създадено пространство, трябва да се
появи прана. Създаването на вътрешно пространство авто-
матично създава вътрешна прана. Друг метод е да се меди-
тира върху вътрешни звукове, които възникват от вътрешно-
то пространство. Самото сърце е областта на вътрешното
пространство и крайният източник на звука. Медитацията
върху звука и пространството в сърцето ни свързва с първич-
ната сила на прана.
Раджа-йога
Раджа-йога набляга на използването на прана за успоко-
яване на ума, заедно с другите техники на мантра, концент-
рация и медитация. Прана е подвижността и адаптивността
на съзнанието, постигана чрез използване на разнообразни
методи за медитиране. Според раджа-йога вриттис, или дви-
женията на ума, са контролирани от прана. Чрез прана можем
да контролираме ума.
Раджа-йога е интегрален подход, който съчетава йога на
знанието и йога на предаността. Той също спомага за разви-
тието на прана, която се поражда от единението на мъдрост и
преданост. В тази връзка споменатите при обсъждането на
теджас и оджас практики трябва да бъдат извършвани заедно.
Например в общия случай е най-добре йога на знанието да
бъде практикувана сутрин, а йога на предаността - вечер.
Поддържане на прана, теджас и
оджас в равновесие
Тъй като тези три фактора са винаги тясно свързани, прак-
тиките помагат за развитието на всеки от тях. Следователно
едно интегрално развитие на прана, теджас и оджас е ключът
към балансиран вътрешен растеж. Най-важният сред трите
фактора е оджас. Той не само осигурява силен резерв от
жизнена енергия, но и дава сила и зрялост на характера, както
и емоционална стабилност. Оджас създава съдът, в който да
се задържа прана и теджас, които иначе биха се разпръснали.
Човек може да има много интелигентен ум или чувствително
сърце, но с тях няма да стигне много далеч, ако му липсва
подкрепата на достатъчен оджас, или жизнен сок. Без оджас
йогическите и медитативните упражнения са лишени от
адекватна основа. Може би първият въпрос, който трябва да
си зададе всеки, тръгнал по пътя на реалните йогически
практики, е: „Разполагам ли с оджас за тяхното поддържане?"
Прана се поддържа от оджас, който е нейният проводник.
Ако ние повишим прана без оджас, ще прибавяме енергия,
без да можем да я стабилизираме, което може да извади от
равновесие, ако не да разстрои ума и нервната система. Тед-
жас се крепи на оджас, който е неговото гориво. Ако ние по-
вишим критичната способност на ума, нашата сила за раз-
личаване (теджас), без да увеличаваме оджас, ние буквално
сами ще се изгорим. Духовното познание може само да изга-
ря, ако не е захранвано с горивото на любовта.
Щом е налице достатъчен оджас, необходимо е да се раз-
вие теджас, за да може той да бъде използван. Това изисква
воля, прозрение и различаване: да избереш правилния път и
да го следваш неотклонно. Тогава може да се развива прана,
която идва от обединяването на теджас и оджас. Щом сме
изградили правилната основа и сме поели по правилния път,
прана ни позволява да се движим по-бързо по него.
Прана, теджас, оджас и болестта
Обикновено всеки излишък в дошите, било то във вата,
питта или капха, в крайна сметка ще отслаби всичките три
сили на прана, теджас и оджас. Когато дошите са прекомерно
увеличени, това възпрепятства и развитието на техните по-
висши или фини форми.
Високата вата изсушава оджас, тъй както вятърът изсу-
шава водата. Тя отслабва оджас, както вятърът раздухва един
огън или го гаси. Високата вата обаче изтощава и праната.
Когато се формира вата като отпадъчни газове, фината енер-
гия на прана, която е като разредено благоухание, не може да
се образува.
Високата питта изгаря оджас, тъй както твърде високият
пламък изяжда маслото, което го подхранва. Тя отслабва пра-
на по същия начин, по който горещината и високата темпе-
ратура изтощават жизнените ни сили. При това високата пит-
та уврежда и теджас. Питта доша е груба форма на теджас,
която не може да бъде превърната във фината есенция на
теджас, също както горивото с примеси не дава добър пла-
мък. Да вземем следния пример. Теджас е доблест и смелост.
Високата питта е гняв и параноя. Когато питта е в излишък,
споменатите висши качества на теджас не могат да се проя-
вят.
Високият теджас и прана могат да увредят оджас, но те са
временни, защото са унищожили собствените си корени.
Прекомерният оджас е като висок пламък, който изяжда го-
ривото си и трябва в крайна сметка да угасне. Той е като
войник на бойното поле, който парадира със смелостта си,
докато я изгуби и се превърне в страхливец. Високият теджас
се различава от високата питта, тъй като изчерпването на
оджас в този случай не се причинява от токсини, а от преко-
мерна употреба на положителна енергия. По същия начин
човек с висок процент на творческа прана може да изчерпи
своя оджас чрез прекалено много работа. Особено младежите
имат високо ниво на прана и теджас за известно време, преди
техният оджас да се изчерпи. Така е, защото те имат добро
количеството оджас по рождение, от което да черпят.
По-дълбинните болести на изчерпаната жизненост са
свързани с неравновесия на прана, теджас и оджас, които
засягат по-дълбоките телесни системи - нервната и половата
система, сетивата и ума. Тук спадат болести на растежа при
децата, преждевременно стареене, проблеми с обмяната на
веществата, хормонални дисбаланси, проблеми с нервната
система, алергии и повечето дегенеративни болести от рак до
СПИН. Когато тези фини управляващи енергии бъдат разст-
роени, физическите функции се нарушават на едно по-дълбо-
ко равнище с усложнения във всички системи и органи. Пси-
хологическите неравновесия засягат прана, теджас и оджас,
които са тясно свързани със сетивата, емоциите и ума. Сред
тях са тревожност, гняв, депресия, привързаност и горест.
Чрез повишаване на прана, теджас и оджас, повечето
психологически проблеми могат да бъдат излекувани.
Повечето медитативни разстройства са предизвикани от
неуравновесено развитие на прана, теджас и оджас. Тяхна ос-
новна причина е недостатъчният оджас. Без достатъчен од-
жас повишеният теджас може да изгори надитата на финото
тяло. Това може да се случи от прекомерното практикуване
на медитация или мантри, без необходимия оджас, който да
ги поддържа. Без достатъчно оджас повишената прана може
да се движи хаотично. Възможно е това да бъде предизвика-
но от прекомерна практика на пранаяма или от опити да се
опразни ума, без да е налице необходимият оджас в подкрепа
на тази практика. Трябва да внимаваме, когато опитваме
мощни практики, ако нашият оджас не е достатъчен.
Йога е алхимичен процес, който изисква познаване на си-
лите, с които работим. Тя не е просто пожелателно мислене,
нито се осъществява само в ума. Аюрведичната наука за пра-
на, теджас и оджас дава разбирането на фините сили на Йога.
Макар че нещата в тази област са по-сложни, отколкото бяха
представени в техния преглед тук, читателят ще да е схванал
за каква динамика става дума.  
                                                                        ДЕЙВИД ФРОЛИ Йога и Аюрведа Самоизцеление и самореализацияГласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 6185330
Постинги: 4190
Коментари: 1145
Гласове: 1520
Календар
«  Октомври, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031