Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
11.09.2013 20:00 - Тайните на петте вида прана
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 665 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 17.09.2013 16:43


image   Всичко съществуващо в трите свята
е подвластно на Прана.
Защити ни, както майка децата си, О, Прана,
и дари ни с възвишеност и мъдрост.
ПРАШНА-УПАНИШАД II.13
За да променим нещо, ние трябва да изменим енергията,
която го създава. Това се отнася и за практиката на Йога и
Аюрведа. За да осъществим положителни промени в тялото и
ума, ние трябва да сме наясно каква е енергията, чрез която
те работят. На санскрит тя се нарича прана, което означава
първична енергия. Понякога се превежда като дъх или жиз-
нена сила, макар че тя е нещо повече.
Макар че темата „прана" обикновено присъствува във
всички йогически и аюрведични текстове, може да се каже,
че прана и нейните подтипове рядко са изследвани в дълбо-
чина. По тази причина необятната и дълбока наука за прана
рядко е разбирана. В тази глава ние ще обърнем поглед към
тази сила, защото прана е основното свързващо звено между
Йога и Аюрведа.
Има една стара ведическа история за прана, която се сре-
ща в различни Упанишади. Петте главни способности на на-
шата човешка природа - умът, дъхът (прана), речта, ушите и
очите - спорели помежду си коя от тях е най-добра и най-
важна. Този спор отразява обичайното човешко състояние, в
което нашите способности не са обединени в едно цяло, а во-
юват помежду си, оспорвайки си господството над внимани-
ето ни. За да разрешат този спор, те решили всяка от тях да
напусне тялото и тъй да се види коя от тях най-много ще му
липсва.
Първо напуснала тялото речта, но тялото продължило да
функционира, макар и нямо. След това си отишли очите, но
тялото продължило да действа, макар и сляпо. После си тръг-
нали ушите, но тялото си съществувало, макар и глухо. След
тях се оттеглил и умът, но тялото си останало, макар и несъз-
наващо. Накрая тръгнала да напуска праната и тялото за-
почнало да умира, а всички други способности да губят енер-
гията си. Затова всички те се втурнали към праната и й каза-
ли да спре, обявявайки на висок глас нейното превъзходство.
Очевидно прана спечелва спора. Прана дава енергия на всич-
ки наши способности, които без нея не могат да функциони-
рат. Прана заема първото място и без нея ние нямаме енергия
да свършим каквото и да било. Поуката от тази история е, че
ключът към контрола над всички наши способности е
контролът над праната. Прана е господарят. Прана е шефът.
Тя е силата на Бога вътре в нас. Без разрешението и одобре-
нието на прана не може да се направи нищо на волево или
неволево равнище в тялото и ума. Ако не се научим как да
работим с нашата прана, нищо няма да можем да свършим.
Думата прана е многозначна - от дъх до енергия на самото
съзнание. Прана е не само основната жизнена сила, тя е
главната форма на всяка енергия, работеща на равнищата на
ума, живота и тялото. Всъщност цялата вселена е една
манифестация на прана, която е първичната творческа сила.
Дори кундалини-шакти, змиевидната или вътрешната сила,
която преобразява съзнанието, се развива от пробудената
прана.
На космическо ниво има два основни аспекти на прана.
Първият е непроявеният аспект на прана, която е енергията
на чистото съзнание, трансцендиращо цялото мироздание.
Втората или проявената прана е силата на самото сътворение.
Прана възниква от качеството (гуна) раджас, активната сила
на природата (Пракрити). От трите гуни саттва, или
хармонията, поражда ума, раджас, или движението, поражда
праната, а тамас, или инертността, поражда тялото.
Всъщност може да се твърди, че Пракрити (природата) е
първоначално прана или раджас. Природата е активна енер-
гия, или шакти. Съобразно притеглянето или привличането
на висшия Аз, или чистото съзнание (Пуруша), тази енергия
става саттвична. Чрез инерцията на невежеството същата
енергия става тамасична.
Обаче за Пуруша, или висшият Аз, може да се каже, че е
неманифестирана прана, защото тя е форма на енергия на
съзнанието (деватма шакти или чити шакти). От манифес-
тираната прана на чистото съзнание се появява манифести-
раната прана на сътворението, чрез която се появява цялата
вселена. От непроявената прана Пуруша (енергия на чистата
съзнателност) се проявява праната Пракрити (енергията на
сътворението).
В нашето физическо съществувание праната или жизне-
ната енергия е видоизменена форма на въздушния елемент,
предимно кислородът, който дишаме и който ни позволява да
живеем във физическия свят. При това, както въздухът води
началото си от етера или пространството, така прана
възниква в пространството и остава тясно свързана с него. На
всяко място, в което създадем пространство, автоматично
трябва да възникне енергията на прана. Въздух и прост-
ранство, енергия и пространство, енергия и ум, който е вид
пространство, остават тясно свързани и не могат да бъдат
отделяни.
Елементът на въздуха е свързан със сетивото на осезани-
ето, което е финият въздушен елемент. Осезанието е фината
форма на прана. Чрез допира ние се чувстваме живи и можем
да предаваме нашата жизнена сила на други, ето защо
докосването и прегръдката са така стимулиращи. При това
както въздухът възниква в пространството, така допирът въз-
никва от звука, който е сетивното качество, съответстващо на
етерния елемент. Чрез звука ние се пробуждаме и усещаме
нашите по-широки връзки с живота като цяло. На фино рав-
нище праната възниква от качествата на допира и звука, ко-
ито са вътрешно присъщи на ума.
Пранамая коша е сферата на нашите жизнени енергии.
Тази обвивка посредничи между тялото, от една страна, три-
те обвивки на ума (външния ум, интелекта и вътрешния ум),
от друга страна, като действа и на двете равнища. Един добър
английски термин за пранамая коша е „жизнената обвивка"
или „жизненото тяло" - термин от Интегралната Йога на Шри
Ауробиндо. Пранамая коша се състои от нашите жизнени
нагони за оцеляване, възпроизводство, движение и
самоизразяване, които са свързани главно с петте моторни
органа (ходила, ръце, отделителен, пикочно-полов и гласов
орган).
У повечето от нас господства жизненото тяло и неговите
дълбоко вкоренени нагони, като храненето и размножаването
- несъмнено животински по природа, - които са необходими
за поддържане на живота. Жизненото тяло удържа жизненото
или подсъзнателното его - източникът на разнообразни
страхове, желания и привързаности, които ни причиняват
болка. Повечето от нас прахосват живота си в търсене на
наслади чрез жизненото тяло под формата на сетивни удо-
волствия и придобиване на материални обекти. Подобно на
прана, жизненото тяло е управлявано от гуната раджас и ней-
ните желания и страсти.
Човек със силна жизнена натура става изтъкнат и е в със-
тояние да сложи отпечатъка на своята личност върху света.
Тези, които имат слаба жизнена натура, са лишени от силата
да постигнат каквото и да е и оказват слабо въздействие вър-
ху живота, като обикновено остават в подчинени позиции.
Общо взето, хората със силни и егоистични жизнени тела
движат света, докато тези със слабите жизнени тела ги след-
ват. Силното егоистично жизнено тяло е една от най-големи-
те пречки по духовния път. Такъв човек се чувства мощен в
своята его идентичност и не може да се подчинява на каквато
и да е по-висша или безлична сила.
Силната жизнена обвивка, или пранамая коша, е важна за
духовния път, но е твърде различна от егоистичното или
ориентирано към желанията жизнено тяло. Тя извлича силата
си не от личната мощ, а от предаването във властта на
божественото и на космическата жизнена сила. Без силна ду-
ховна жизненост на нас ни липсва силата, потребна да из-
пълняваме нашите практики. В индуската митология тази по-
висша прана е символизирана от маймуната-Бог Хануман,
синът на Вятъра, който се подчинява на Божеството, приело
формата на Сита-Рама. Хануман може да стане толкова голям
или малък, колкото си пожелае, може да преодолее всички
врагове и пречки и да прави чудеса. Човек с такава духовна
жизнена обвивка има енергия, любопитство и ентусиазъм в
живота, заедно с контрол върху сетивата и подчинявате на
жизнените инстинкти на една по-висша воля и
стремление. Здравето също зависи от силната жизнена об-
вивка, която дава енергия и мощ на физическото тяло. Но в
Аюрведа истинското здраве е на одухотворената жизнена на-
тура, а не на егоистичното жизнено тяло. Ето защо аюрве-
дичното здраве се измерва въз основа на саттвичните прин-
ципи и хармонизирането с висшия Аз. Целта на Аюрведа е да
ни даде здраве, което е в хармония с душата. А от друга
страна, здравото его, едно его с огромна физическа и жизнена
мощ, само ще ни води към по-нататъшна кармична във-
леченост и така ще навреди на нашия духовен растеж.
Петте прани
Единната първична Прана се дели на пет типа съобразно
нейното движение и насоченост. Петте типа прана се наричат
ваюс, или сили на въздуха. Те са важен предмет на аюрве-
дичната медицина и на йогическата теория и служат за връз-
ка помежду тях. Те представляват петте типа енергия, която
ние притежаваме и чрез която действа цялата вселена.
Прана: буквално „движещ се напред въздух", движи се
навътре. Тя управлява всички видове приемане - от
приемането на храна, пиенето на вода и вдишването на въздух до възприемането на сетивни впечатления и ментални преживява-
ния. Прана е двигателна, стимулираща по природа, привежда
нещата в движение и ги направлява. Тя ни снабдява с
основната енергия, която ни движи в живота. Прана е жизне-
ната енергия в главата, предимно в областта на третото око,
която захранва мозъка. Тя осигурява положителна енергия за
всички други типове прана.
Апана: буквално „въздухът, който излиза; изходящият
въздух", движи се надолу и навън. Тя управлява отделянето
на фекалиите и урината, изхвърлянето на семенната течност,
на менструалното течение и на плода, както и излъчването на
въглеродния двуокис по време на дишането. На едно по-дъл-
боко равнище апана управлява отстраняването и изхвърля-
нето на отрицателните сетивни, емоционални и ментални
преживявания. Тя е основата на нашия имунитет на всички
равнища. Апана е жизнената енергия в долната част на
коремната област, която дава възможност за отделянето и
възпроизвеждането.
Удана: буквално „възходящият въздух", движи се нагоре
- качествените или трансформативните движения па жизне-
ната енергия. Тя управлява растежа на тялото, способността
за изправен стоеж, речта, усилието, ентусиазма и волята.
Удана е нашето основно положително енергийно разгръщане
в живота, чрез което развиваме различните си тела и съзнани-
ето ни еволюира. Удана е жизнената енергия в гърлото, която
управлява речта и самоизразяването, и крепи главата изправена чрез шията.
Самана: буквално „уравновесяващият въздух", движи се
от периферията към центъра чрез едно разбъркващо и разг-
раничаващо движение. Тя подпомага храносмилането на
всички равнища. Самана действа в стомашно-чревния тракт
за смилане на храната, в белите дробове за смилане на
въздуха или усвояване на кислорода, а в ума за
хомогенизиране и смилане на преживяванията, били те
сетивни, емоционални или ментални. Самана е жизнената
енергия в пъпа, където се цен
Гласувай:
1
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 6185271
Постинги: 4190
Коментари: 1145
Гласове: 1520
Календар
«  Октомври, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031