Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
13.09.2013 20:05 - Шрймад-Бхагавад-гйта гл.11-ВСЕЛЕНСКАТА ФОРМА
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 482 Коментари: 0 Гласове:
0            image                   ТЕКСТ 1 арджуна у ванa
мад-ануграхайа парамам гухйам
адхйатма-самджнитам йат твайоктам
вачас тена мохо "йам вигато мама
                                                                                                                     арджунах у вана—Арджуна каза; мат-ануграхайа—само за да проявиш милост; парамам—върховна; гухйам—поверителна тайна; ад-хйатма—духовна; самджнитам—по въпроса за; йат—каквито; твайа—от Теб; уктам—изречени; вачах—думи; тена—с това; мохах—илюзия; айам—тази; вигатах—се разсея; мама—моя.

Арджуна казва: „След като изслушах наставленията, които Ти милостиво ми даде
във връзка с тези най-поверителни духовни теми, илюзията ми се разсея.
ПОЯСНЕНИЕ 1: Тази глава разкрива Кршна като причината на всички причини. Той е
причината дори за появата на Маха-Вишну, от когото се излъчват материалните
вселени. Кршна не е инкарнация. Той е източникът на всички инкарнации. Това беше
подробно обяснено в преходната глава.
Що се отнася до Арджуна, той казва, че заблуждението му е изчезнало. Това
означава, че той вече не мисли заКршна като за обикновено човешко същество или
като за приятел, а като за източник на всичко. Арджуна е много просветен и се радва,
че има толкова велик приятел като Кршна, но сега той мисли, че макар и да възприема Кршна като източник на всичко, другите не Го възприемат така. За да докаже на всички божествеността на Кршна, в тази глава той Го моли да му покаже вселенската Си форма. В действителност, когато човек види вселенската форма на Кршна, го обзема страх, също като Арджуна, но Кршна е толкова милостив, че след като я представи,  отново приема първоначалната Си форма. Арджуна се съгласява с думите наКршна,
защото Кршна говори всичко само за негово добро. По този начин Арджуна признава,
че всичко, което се е случило с него, е по милостта на Кршна. Сега той е убеден, че
Кршна е причината на всички причини и присъства в сърцето на всеки като Свръхдуша.                                                                                                                                                          
ТЕКСТ 2
бхавапйайау хи бхутанам upymay вистарашо
майа тваттах камала-патракша
махатмйам апи чавйайам
                                                                                                                             бхава—появяване; апйайау—напускане; хи—разбира се; бхутанам—на всички живи същества; шрутау—е чуто; вистараъиах—с подробности; майа—чрез мен; тваттах—от Теб; камала-патра-акша—о, лотосооки; махатмйам—величието; апи—също; ча—и; авйайам—неизчерпаемите.

О, лотосооки, чух от Теб с подробности как се появява и напуска всяко живо същество и осъзнах Твоето незчерпаемо величие.

ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна назовава Кршна „лотосоок" (очите на Кршна са точно като листенцата на лотосов цвят) от радост, защото в предишната глава Кршна го увери: ахам кртснасйа джагатах прабхавах пралайас татха — „Аз съм източникът за появяването и изчезването на цялото това материално проявление." Арджуна научи за това в детайли от Господа и тогава разбра, че Господ, който е причината за всички появявания и напускания, остава настрана от тях. Както Господ казва в девета глава, Той е всепроникващ, въпреки че не присъствува лично навсякъде. В това се състои невъобразимото съвършенство на Кршна и Арджуна признава, че го е осъзнал напълно.

ТЕКСТ 3
евам етад йатхаттха твам атманам
парамешвара драштум иччхами
те рупам аишварам пурушоттама

евам—така; етат—тази; йатха—такава, каквато е; аттха—е изговорена; твам—Ти; атманам—Ти Самият; парама-йшвара—О, Върховен Господи; драштум—да видя; иччхами—желая; те— Твоята; рупам—форма; аишварам—божествена; пуруша-утта-ма—о, най-велик от всички личности.

О, най-велик от всички личности, о, най-върховна форма, въпреки че Те виждам тук пред мен в истинското Ти състояние, както Ти ми описа Себе Си, аз желая да видя как си влязъл в космическото проявление. Искам да видя тази Твоя форма.

ПОЯСНЕНИЕ: Господ казва, че космическото проявление е възникнало и съществува, защото Той е влязъл в материалната вселена посредством личното Си представяне. Що се отнася до Арджуна, той е насърчен от изявленията на Кршна, но за да убеди и хората на бъдещето, които биха могли да си помислят, че Кршна е обикновена личност, той пожелава да Го види във вселенската Му форма, за да види как Той действува вътре във вселената, въпреки че стои настрана от нея. Това, че Арджуна нарича Господ пурушоттама, е също много важно. Понеже Господ е Бог, Върховната Личност, Той се намира и в Арджуна. Следователно Той знае желанието му и може да разбере, че Арджуна всъщност няма особено желание да Го види във вселенската Му форма, защото е напълно удовлетворен, когато Го вижда в личностната Му форма като Кршна. Но Господ може да разбере също, че Арджуна иска да види вселенската Му форма, за да убеди другите. Лично Арджуна няма никакво желание да се уверява в това. Кршна знае, че Арджуна иска да види вселенската форма, за да установи някакъв критерий, защото в бъдеще ще се появяват много самозванци, които ще се представят за инкарна- ции на Бога. Ето защо хората трябва да внимават. Всеки, който претендира, че е Кршна, трябва да се подготви да покаже вселенската си форма, за да докаже на хората твърдението си.
                                                                                                                        ТЕКСТ 4

манйасе йади тач чхакйам майа драштум
ити прабхо йогешвара тато ме
твам даршайатманам авйайам

манйасе—ти мислиш; йади—ако; тат—че; шакйам—е способен; майа—от мен; драштум—да бъдеш видян; ити—така; прабхо—о, Господи; йога-йшвара—о, господарю на всички мистични сили; татах.—тогава; ме—на мен; твам—Ти; даршайа—покажи; атманам— Твоето Себе; авйайам—вечно.

О, мой Господи, о, господарю на всички мистични сили, ако мислиш, че ще мога да видя космичната Ти форма, бъди милостив да ми покажеш това неограничено вселенско Себе.

ПОЯСНЕНИЕ: Казват, че човек не може нито да види, нито да чуе, нито да разбере или възприеме Върховния Господ, Кршна, посредством материалните си сетива. Но ако е зает с трансцендентално любовно служене на Господа още от самото начало, тогава човек може да види Господа, когато Той се разкрие. Всяко живо същество е само духовна искра, затова то не може да види или да разбере Върховния Господ. Арджуна, като преданоотдаден, не се уповава на мисловните си способности, нещо повече — той самият признава ограничените си способности на живо същество и приема извънредно високата позиция на Кршна. Арджуна успява да проумее, че на едно живо същество му е невъзможно да разбере неограничената вечност. Ако безкрайността разкрие Себе Си, по нейната милост можем да разберем природата. Думата йогешвара е също много важна, защото Господ има невъобразимо могъщество. Въпреки че е неограничен, ако поиска, Той може да разкрие Себе Си, защото е милостив. Ето защо Арджуна моли за несравнимата милост на Кршна. Той не Му нарежда. Кршна не е длъжен да се разкрие, докато човек не Му се отдаде напълно в Кршна съзнание и не се заеме с предано служене. Затова е невъзможно личности, които разчитат на умствените си размишления, да видят Кршна.

ТЕКСТ 5

шрй-бхагаван увача
пашйа ме партха рупани
"тха сахасрашах нана-видхани
дивйани нана-варнакртйни ча

шрй-бхагаван увача—Бог, Върховната Личност, каза; пашйа— просто виж; ме—Моите; партха—о, сине на Пртха; рупани—форми; шаташах—стотици; атха—също; сахасрашах—хиляди; нанавидхани—разнообразни; дивйани—божествени; нана—разнообразни; варна—цветове; акртйни—форми; ча—също.

Бог, Върховната Личност, казва: „ Мой скъпи Арджуна, о, сине на Пртха, виж сега Моето великолепие, стотици хиляди различни божествени и многоцветни форми.

ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна пожелава да види Кршна в Неговата вселенска форма, която въпреки че е трансцендентална, се явява само в космическото проявление и затова е подчинена на преходното време на тази материална природа. Както материалната природа е проявена и непроявена, по същия начин и тази вселенска форма на Кршна е проявена и непроявена. Тя не се намира вечно в духовното небе като другите форми на Кршна. Що се отнася до преданоотда- дените, те нямат силно желание да видят вселенската форма. Но понеже Арджуна иска да види Кршна по този начин, Кршна разкрива тази форма. Не е възможно тази вселенска форма да бъде видяна от всеки човек. Кршна трябва да дари способността тя да бъде видяна.
                                                                                                                     ТЕКСТ 6

пашйадитйан васун рудран
ашвинау марутас татха бахунй а
дршта-пурвани пашйашчарйани бхарата

пашйа—виж; адитйан—дванадесетте сина на Адити; васун—осемте Васу; рудран—единадесетте форми на Рудра; ашвинау—двамата Ашвинй; марутах—четиридесетте и девет Марути (полубогове на вятъра); татха—също; бахуни—много; адршта—които не си видял; пурвани—преди; пашйа—виж; ашчарйани—всички чудеса; бхарата—о, най-добър от всички Бхарата.

O, най-добър от Бхаратите, виж тук различните проявления на Адити, Васу, Рудра, Ашвинй-кумара, и на всички други полубогове. Виж многобройни удивителни неща, които никой никога не е виждал и за които никой преди това не е чувал.

ПОЯСНЕНИЕ: Въпреки че Арджуна е личен приятел на Кршна и най-начетеният от всички учени, все пак не е възможно да знае всичко за Кршна. Тук се казва, че хората никога не са чували, нито са знаели за всички тези форми и проявления. Сега Кршна разкрива тези удивителни форми.

ТЕКСТ 7

ихаика-стхам джагат кртснам
пашйадйа са-чарачарам мама
дехе гудакеша йач чанйад драштум иччхаси

иха—в тази; ека-стхам—на едно място; джагат—вселената; кртснам—изцяло; пашйа—виж; адйа—веднага; са—с; чара—движещите се; ачарам—и неподвижните; мама—Моето; дехе—в това тяло; гудакеша—о, Арджуна; йат—това; ча—също; анйат—други; драштум—да видиш; иччхаси—желаеш.

О, Арджуна, в това Мое тяло ще откриеш всичко, което желаеш да видиш. Тази вселенска форма може да представи всичко, което искаш да видиш в момента и което би искал да видиш в бъдеще. Всичко — движещо се и недвижещо се — е тук на едно място.

ПОЯСНЕНИЕ: Никой не може да види цялата вселена, докато седи на едно място. Дори и най-напредналият учен не може да види какво става в другите части на вселената. Но преданоотдаден като Арджуна може да вижда всичко, което съществува във всяка част на вселената. Кршна му дава способността да вижда всичко, което пожелае — минало, настояще и бъдеще. Така по милостта на Кршна Арджуна може да види всичко.

ТЕКСТ 8

на ту мам шакйасе драштум аненаива
сва-чакшуша дивйам дадами те
чакшух пашйа ме йогам аишварам

на—никога; ту—но; мам—Мен; шакйасе—си способен; драштум—да видиш; анена—с тези; ева—несъмнено; сва-чакшуша— собствените си очи; дивйам—божествени; дадами—Аз давам; те—на теб; чакшух—очи; пашйа—да видиш; ме—Моята; йогам аши-варам—невъобразима мистична сила.

Но ти не можеш да Ме видиш с тези очи. Затова ти давам божествени очи. Виж Моето мистично съвършенство!

ПОЯСНЕНИЕ: Един чист преданоотдаден не обича да вижда Кршна в никоя друга форма, освен в двуръката Му форма. Един преданоотдаден трябва да вижда вселенската форма на Кршна по милостта на Кршна — не с ума, а с духовни очи. Кршна казва на Арджуна, че за да види вселенската Му форма, той трябва да промени не ума, а зрението си. Вселенската форма на Кршна не е особено важна. Това ще бъде изяснено в следващите стихове. Но понеже Арджуна пожелава, Господ му дава специално зрение, за да може да я види.
Преданоотдадени, които са правилно установени в трансцендентална връзка с Кршна, са привлечени от аспектите Му, изразяващи любов, а не от проявленията на съвършенства, в които Бог отсъствува. Другарите на Кршна в игрите, приятелите и родителите Му никога не желаят Той да представя съвършенствата Си. Те са погълнати от чиста любов към Него и дори не знаят, че Кршна е Бог, Върховната Личност. Докато обменят любов с Него, те забравят, че Кршна е Върховният Господ. В Шрймад-Бхагаватам се казва, че всички момчета, които играят с Кршна, са изключително благочестиви души, които след много, много раждания са получили възможност да играят с Кршна. Те не знаят, че Кршна е Бог, Върховната Личност. Те Го приемат за личен приятел. Затова Шукадева Госвамй цитира следния стих:
иттхам сатам брахма-сукханубхутйа
дасйам гатанам пара-даиватена
майашританам нара-даракена
сакам виджахрух крта-пунйа-пунджах
„Ето Върховната Личност, която великите мъдреци считат за без-личностен Брахман, преданоотдадените — за Бога, Върховната Личност, а обикновените хора — за продукт на материалната природа. Сега тези момчета, които са извършили много, много благочестиви дела в миналите си животи, играят с Бога, Върховната Личност. (Шрймад-Бхагаватам 10.12.11)
Всъщност един преданоотдаден никога не се интересува да види вишва-рупа, вселенската форма, но Арджуна пожелава да я види, за да подкрепи твърденията на Кршна, така че в бъдеще хората да разберат, че Кршна е представил Себе Си като Върховен не само теоретично или философски, но и в действителност се е представил като такъв пред Арджуна. Именно Арджуна трябва да потвърди това, защото от него започва парамапара системата. Всички, които наистина се интересуват и желаят да осъзнаят Бога, Върховната Личност, Кршна, и следват примера на Арджуна, трябва да разберат, че Кршна се е представил не само на думи, но и на практика се е разкрил като Върховен.
Господ дава на Арджуна необходимите способности да види той вселенската Му форма, защото знае, че Арджуна не желае особено много да я види, както вече обяснихме.

ТЕКСТ 9

санджайа увача
евам уктва тато раджан маха-йогешваро
харих даршайам аса партхайа
парамам рупам аишварам

санджайах увача—Санджайа каза; евам—така; уктва—като каза; татах.—след това; раджан—о, Царю; маха-йога-йшварах—най-големият мистик; харих—Бог, Върховната Личност, Кршна; даршайам аса—показа; партхайа—на Арджуна; парамам-— божествената; рупам аишварам—вселенската форма.

Санджайа каза: „О, Царю, след като казва всичко това, Върховният Господар на всички мистични сили, Божествената Личност, показва Своята вселенска форма пред Арджуна.

ТЕКСТ 10-11

анека-вактра-найанам
анекадбхута-дарьианам
анека-дивйабхаранам
дивйанекодйатайудхам
дивйа-малйамбара-дхарам
дивйа-гандханулепанам

анека—различни; вактра—усти; найанам—очи; анека—различни; адбхута—удивителни; даршанам—гледки; анека—много; дивйа— божествени; абхаранам—украшения; дивйа—божествени; анека— различни; удйата—вдигнати; айудхам—оръжия; дивйа—божествени; малйа—гирлянди; амбара—дрехи; дхарам—като е облечен с; дивйа—божествени; гандха—благоухания; анулепанам—намазан с; сарва—всичко; ашчарйа-майам—прекрасно; девам—сияещо; анантам—безкрайно; вишватах-мукхам—всепроникващо.

Арджуна вижда в тази вселенска форма безброй усти, безброй очи и безброй удивителни видения. Формата е украсена с неземни орнаменти и има безчет вдигнати божествени оръжия. Той носи райски гирлянди и дрехи, а тялото Му е намазано с различни божествени благоухания. Всичко това е удивително блестящо, безкрайно и всепроникващо.

ПОЯСНЕНИЕ: В тези два стиха целта на многократната употреба на думата „много" е да покаже, че няма граница броят на ръцете, устите, краката и другите проявления, които Арджуна вижда. Тези проявления са разпръснати из цялата вселена, но по милостта на Господа Арджуна ги вижда, докато стои на едно място. Това се дължи на невъобразимата мощ на Кршна.

ТЕКСТ 12

диви сурйа-сахасрасйа бхавед
йугапад уттхита йади бхах садршй
са сйад бхасас тасйа махатманах

диви—в небето; сурйа—слънца; сахасрасйа—на хиляди; бхавет— имаше; йугапат—едновременно; уттхита—се представя; йади— ако; бхах—светлината; садршй—като това; са—че; сйат—може би; бхасах—сияние; тасйа—Неговото; маха-атманах—великият Господ.

Ако стотици хиляди слънца изведнъж изгреят в небето, тяхното сияние може да наподоби блясъка на Върховната Личност в тази вселенска форма.                                                                                                                    image         ПОЯСНЕНИЕ: Това, което Арджуна вижда, е неописуемо и въпреки това Санджайа се опитва да обрисува на Дхртараштра грандиозното разкритие. Нито Санджайа, нито Дхртараштра присъствуват, но по милостта на Вйаса Санджайа вижда какво се случва. И по този начин той сравнява обстановката, доколкото тя може да бъде разбрана, с феномен, който можем да си представим (т.е. хиляди слънца).                           ТЕКСТ 13


татраика-стхам джагат кртснам
правибхактам анекадха апашйад
дева-девасйа шарйре пандавас тада

татра—там; ека-стхам—на едно място; джагат—вселената; кртснам—напълно; правибхактам—разделена; анекадха—на много; апашйат—можеше да види; дева-девасйа—на Бога, Върховната Личност; шарйре—във вселенската форма; пандавах—Арджуна; тада—в това време.

В същото време Арджуна вижда във вселенската форма на Господа безграничните експанзии на вселената, установени на едно място, макар и разделени на много, много хиляди.

ПОЯСНЕНИЕ: Думата татра („там") е много важна. Тя означава, че докато Арджуна и Кршна седят в колесницата, Арджуна вижда вселенската форма. Другите, които са на бойното поле, не могат да видят тази форма, защото Кршна дава подходящо зрение само на Арджуна. Арджуна вижда в тялото на Кршна хиляди планети. Както научаваме от ведическите писания, има много вселени и много планети. Някои от тях са направени от земя, други от злато, трети от скъпоценни камъни, някои са много големи, други не са толкова големи и т.н. Докато седи в колесницата, Арджуна вижда всички тези планети, но никой не разбира какво става между него и Кршна

ТЕКСТ 14

татах са висмайавишто
хршта-рома дхананджайах
пранамйа шираса девам
кртанджалир абхашата

татах—след това; сах—той; висмайа-авиштах—като беше обхванат от учудване; хршта-рома—с настръхнали косми по тялото, поради големия екстаз; дхананджайах—Арджуна; пранамйа— отдавайки почит; ши-раса*—с глава; девам—на Бога, Върховната Личност; крта-анджалих—с допрени длани; абхашата—започна да говори.

Тогава, объркан и удивен, с настръхнали коси, Арджуна навежда глава, за да отдаде почитания, и с допрени длани започва да се моли на Върховния Господ.

ПОЯСНЕНИЕ: Щом се разкрива божественото видение, отношенията между Кршна и Арджуна веднага се променят. Дотогава връзката между двамата се основава на приятелство, но след разкриване на тази форма Арджуна отдава дълбоки почитания на Кршна и Му се моли с допрени длани. Той възхвалява вселенската форма. По този начин отношението на Арджуна е по-скоро отношение на удивление, отколкото на приятелство. Великите преданоотдадени виждат Кршна като източник на всички отношения. В писанията са споменати дванадесет основни вида отношения и всички те се намират в Кршна. Казва се, че Той е океан от всички отношения, които могат да се разменят между две живи същества, между боговете или между Върховния Господ и Неговите преданоотдадени.
Сега Арджуна е въодушевен от чувство на удивление и макар че по природа е много сериозен, тих и спокоен, от това удивление той изпада в екстаз, косите му настръхват и с допрени длани той започва да отдава почитания на Върховния Господ. Разбира се, той не се страхува, но е поразен от чудесата на Върховния Господ. Непосредствената му реакция е удивление. Неговата естествена приятелска любов е надвита от удивление и затова той реагира по такъв начин.
-----------
* Думата "раса"(англ.""race" ) се е наложила в съвременният език като "антропологична(гр."άνθρωποι" -"народ" )особеност на отделно племе". В проследяване на етимолгичната връзка за прозиходът се споменава френската-"rasse"- и италианската -"razza" като се смята, че произходът е арабски- "رأس"-"раас"(глава). Както се вижда тука- произходът е санскритски и колкото арабските числа са "арабски", толкова и думата "глава"(раса) е арабска. Смислът, обаче са РАСА е "вкус", "изражение", "гримаса", което иде от взаимоотношението "душа-Бог"("джива-атма/Парам-атма"). За налагането на този смисъл на "раса" през "глава"до външни белези, а не - "вътрешно изражение от взаимоотношение и вкус", имат вина извън-класовите кръвни абрахамски религии с "раса"(вкус към кръвта и родът, Битие 9: 4-6);
ТЕКСТ 15

арджуна увача
пашйами девамс тава дева дехе
сарвамс татха бхута-вишеша-сангхан брахманам
йшам камаласана-стхам ршймш
ча сарван урагамш ча дивйан

арджунах увача—Арджуна каза; пашйами—виждам; деван—всички полубогове; тава—в Твоето; дева—о, Господи; дехе—в тялото; сарван—всички; татха—също; бхута—живи същества; више- ша-сангхан—събрани по особен начин; брахманам—Господ Брахма; йшам—Господ Шива; камала-асана-стхам—седи върху лотосов цвят; ршин—всички мъдреци; ча—също; сарван—всички; ураган—змии; ча—също; дивйан—божествени.

Арджуна казва: „Мой скъпи Господ Кршна, виждам събрани в Твоето тяло всички полубогове и другите видове живи същества. Виждам Брахма, седнал върху лотосов цвят, също и Господ Шива, всички мъдреци и божествените змии.

ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна вижда всичко във вселената, включително Брахма, първото живо същество във вселената, и божествената змия, върху която лежи Гарбходакашайй Вишну в по-ниските области на вселената. Това змийско легло се нарича Васуки. Има също и други змии, известни като Васуки. Арджуна вижда всичко: от Гарбходакашайй Вишну до най-горната част на вселената, до лотосовата планета, където живее Брахма, първото създание във вселената. Това означава, че Арджуна, който стои в колесницата, може да види всичко от началото до края и това е възможно единствено по милостта на Върховния Господ Кршна.
                                                                                                                        ТЕКСТ 16

анека-бахудара-вактра-нетрам
пашйами твам сарвато "
нанта-рупам нантам
на мадхйам на пунас тавадим
пашйами вишвешвара вишва-рупа

анека—много; баху—ръце; удара-—кореми; вактра—усти; нетрам—очи; пашйами—виждам; твам—Ти; сарватах—на всички страни; ананта-рупам—безгранична форма; на антам—без край; на мадхйам—нямаш среда; на пунах—нито отново; тава—Твоето; адим—начало; пашйами—виждам; вишва-йшвара—о, владетелю на вселената; вишва-рупа—във формата на вселена.

О, владетелю на вселената, о, вселенска форма, аз виждам в Твоето тяло много, много ръце, кореми, усти и очи, които се разпростират навсякъде, без предел. Аз не виждам в Теб нито край, нито среда, нито начало.

ПОЯСНЕНИЕ: Кршна е Бог, Върховната Личност, и Той е безкраен. В Него може да се види всичко.

ТЕКСТ 17

кирйтинам гадинам чакринам ча
теджо-рашим сарвато дйптимантам
пашйами твам дурнирйкшйам
самантад дйптаналарка-дйутим апрамейам

кирйтинам—с шлемове; гадинам—с жезли; чакринам—с дискове; ча—и; теджах-рашим—сияние; сарватах—на всички страни; дйпти-мантам—блестящо; паьийами—виждам; твам—Ти; дурнирйкшйам—трудно да бъде видяно; самантат—навсякъде; дйпта- анала—пламтящ огън; арка—на слънцето; дйутим—светлината на Слънцето; апрамейам—неизмерим.

Трудно е да бъде видяна Твоята форма поради ослепителното сияние, което излъчва тя във всички посоки, като пламтящия огън или неизмеримия блясък на Слънцето. Независимо от това, аз виждам навсякъде тази сияеща форма, украсена с различни корони, боздугани и дискове.

ТЕКСТ 18

твам акшарам парамам ведитавйам
твам асйа вишвасйа парам нидханам
твам авйайах шашвата-дхарма-гопта
санатанас твам пурушо мато ме

твам—Ти; акшарам—непогрешимият; парамам—върховен; ведитавйам—да бъдеш разбран; твам—Ти; асйа—на тази; вишвасйа—вселена; парам—най-висша; нидханам—основа; твам—Ти; авйайах—неизчерпаем; шашвата-дхарма-гопта—поддръжник на вечната религия; санатанах—вечен; твам—Ти; пурушах.—Върховната Личност; матах ме—това е моето мнение.

Ти си най-висшата първоначална цел. Ти си крайното убежище на цялата тази вселена. Ти си неизчерпаем, Ти си предвечният. Ти си поддръжникът на вечната религия, Божествената Личност. Това е моето мнение.

ТЕКСТ 19

анади-мадхйантам ананта-вйрйам
ананта-бахум шаши-сурйа-нетрам
пашйами твам дйпта-хуташа-вактрам
сва-теджаса вишвам идам тапантам

анади—без начало; мадхйа—среда; антам—или край; ананта— безгранично; вйрйам—величие; ананта—безброй; бахум—ръце; шаши—Луната; сурйа—и Слънцето; нетрам—очи; пашйами— виждам; твам—Теб; дйпта—пламтящ; хуташа-вактрам—огън да излиза от устата Ти; сва-теджаса—от Твоето сияние; вишвам— вселена; идам—този; тапантам—като възпламенява.

Ти си без начало, без среда и без край. Славата Ти е безгранична. Ти имаш безброй ръце, а Слънцето и Луната са Твоите очи. Виждам как от устата Ти излиза пламтящ огън, как възпламеняваш цялата тази вселена със собственото Си сияние.

ПОЯСНЕНИЕ: Няма граница за шестте съвършенства на Бога, Върховната Личност. Тук, както и на много други места, има повторение, но според писанията да се говори многократно за величието на Кршна, не е стилистична грешка. Знае се, че по време на объркване, учудване или голям екстаз едни и същи думи се повтарят отново и отново — това не е недостатък.

ТЕКСТ 20

дйав а-пртхивйор идам антарам хи
вйаптам твайаикена дишаш ча сарвах
дрштвадбхутам рупам уграм таведам
лока-трайам правйатхитам махатман

дйау—от космическото пространство; а-пртхивйох—до земята; идам—това; антарам—между; хи—несъмнено; вйаптам—проникнато; твайа—от Теб; екена—единствен; дишах—посоки; ча— и; сарвах—всички; дрштва— чрез виждане; адбхутам—удивителна; рупам—форма; уграм—ужасна; тава—Твоята; идам—тази; лока—планетарните системи; трайам—трите; правйатхитам— обезпокоени; маха-атман—о, велики.

Въпреки че си един, Ти обхващаш изцяло небето, планетите, а също и пространството между тях. О, велики, виждайки тази удивителна и ужасна форма, всички планетарни системи изпадат в безпокойство.

ПОЯСНЕНИЕ: Дйав а-пртхивйох, („пространството между рая и земята") и лока-трайам („трите свята") са важни думи в този стих, защото от тях става ясно, че не само Арджуна вижда вселенската форма на Господа, но и другите живи същества от другите планетарни системи също я виждат. Арджуна вижда вселенската форма не насън. Всички, които са надарени от Господа с божествено зрение, виждат на бойното поле вселенската форма.

ТЕКСТ 21

амй хи твам сура-сангха вишанти
кечид бхйтах. пранджалайо грнанти
свастйтй уктва махарши-сиддха-сангхах
стуванти твам стутибхих пушкалабхих

амй— всички тези; хи—несъмнено; твам—Теб; сура-сангхах—групи полубогове; вишанти—влизат; кечит—някои от тях; бхйтах—от страх; пранджалайах—с допрени длани; грнанти—отправят молитви; свасти—пълен мир; ити—така; уктва—като говори; маха-рши—велики мъдреци; сиддха-сангхах—съвършени същества; стуванти—пеят химни; твам—за Теб; стутибхих—с молитви; пушкалабхих—ведически химни.

Полубоговете на групи се предават на Теб и влизат в Теб. Някои от тях поради силна уплаха отправят молитви с допрени длани. Много велики мъдреци и личности, постигнали съвършенсто, възклицават: ,, Мир! Мир!" и се молят на Теб, като пеят ведически химни.

ПОЯСНЕНИЕ: Полубоговете от всички планетарни системи се страхуват от ужасното проявление на вселенската форма и от ослепителното й сияние и затова молят за покровителство.

ТЕКСТ 22

рудрадитйа васаво йе ча садхйа
вишве "швинау маруташ чошмапаш ча
гандхарва-йакшасура-сиддха-сангха
вйкшанте твам висмиташ чаива сарве

рудра—проявленията на Господ Шива; адитйах—Адитите; васавах—всички Васу; йе—всички тези; ча—и; садхйах—Садхите; вишве—Вишведевите; ашвинау—Ашвинй-кумарите; марутах— Марутите; ча—и; ушма-пах.—прародителите; ча—и; гандхарва— на Гандхарвите; йакша—Йакшасите; асура—демоните; сиддха—и съвършените полубогове; сангхах—събраните; вйкшанте—гледат; твам—Теб; висмитах—с удивление; ча—също; ева—несъмнено; сарве—всичко.

Всички различни проявления на Господ Шива, Адитите, Васу, Садхите, Вишведевите, двамата Ашвй, Марутите, прародителите, гандхарвите, Йакшасите, асурите и съвършените полубогове Те гледат с удивление.

ТЕКСТ 23

рупам махат те баху-вактра-нетрам
маха-бахо баху-бахуру-падам
бахударам баху-дамштра-каралам
дрштва локах правйатхитас татхахам

рупам—формата; махат—много голяма; те—Твоята; баху—много; вактра—лица; нетрам—и очи; маха-бахо—о, силноръки; баху—много; баху—ръце; уру—бедра; падам—и крака; баху-уда-рам—много кореми; баху-дамштра—много зъби; каралам—ужасни; дрштва—като вижда; локах—всичките планети; правйатхитах—смутени; татха—подобно; ахам—аз.
О, силноръки, всичките планети с техните полубогове са смутени от вида на Твоята огромна форма с многобройни лица, очи, ръце, бедра, крака, кореми и ужасяващи зъби. И както те са обезпокоени, така обезпокоен съм и аз.

ТЕКСТ 24

набхах-спршам дйптам анека-варнам
вйаттананам дйпта-вишала-нетрам дрштва
хи твам правйатхитантар-атма дхртим
на виндами ьиамам ча вишно

набхах-спршам— докосвайки небето; дйптам—блестейки; анека— много; варнам—цветове; вйатта—отворени; ананам—уста; дйпта—като блести; вишала—много големи; нетрам—очи; дрштва— като вижда; хи—несъмнено; твам—Ти; правйатхита— смутен; антах—вътре в; атма—душата; дхртим—устойчивост; на—не; виндами—имам; шамам—спокойствие на ума; ча—също; вишно—о, Господ Вишну.

О, всепроникващ Вишну, като виждам Твоето многоцветно сияние да докосва небето, като виждам отворените Ти усти и Твоите големи блестящи очи, умът ми се обърква от страх. Не мога да запазя повече спокойствието и равновесието на ума си.

ТЕКСТ 25

дамштра-каралани ча те мукхани
дрштваива каланала-саннибхани дишо
на джане на лабхе ча шарма
прасйда девеша джаган-ниваса

дамштра—зъби; каралани—ужасни; ча—също; те—Твоите; мукхани—лица; дрштва—вижда; ева—така; кала-анала—огънят на смъртта; саннибхани—като че ли; дишах—посоките; на—не; джане—зная; на—не; лабхе—получавам; ча—и; шарма—милост; пра-сйда—да бъдеш удовлетворен; дева-йша—о, Бог на всички богове; джагат-ниваса—о, убежище на световете.

О, Бог на боговете, о, убежище на световете, моля Те, бъди милостив към мен. Не мога да запазя равновесие, като гледам Твоите пламтящи, подобни на смъртта лица и ужасните Ти зъби. Аз съм напълно объркан.

ТЕКСТ 26 -27

ами ча твам дхртараштрасйа путрах
сарве сахаивавани-пала-сангхаих бхйшмо
дронах сута-путрас татхасау
сахасмадййаир апи йодха-мукхйаих
вактрани те тварамана вишанти
дамштра-каралани бхайанакани
кечид вилагна дашанантарешу

амй—тези; ча—също; твам—Ти; дхртараштрасйа—на Дхртараштра; путрах—синовете; сарве—всички; саха—с; ева—наистина; авани-пала—на царе-воини; сангхаих—групите; бхйшмах— Бхйшмадева; дронах—Дроначарйа; сута-путрах—Карна; теши—също; асау—че; саха—с; асмадййаих—нашите; апи—също; йодха-мукхйаих—главни сред воините; вактрани—усти; те—Твоите; твараманах—като се втурват; вишанти—влизат; дамштра— зъби; каралани—ужасни; бхайанакани—много страшни; кечит— някои от тях; вилагнах—като са прилепени; дашана-антарешу— между зъбите; сандршйанте—се виждат; чурнитаих—със смачкани; уттама-ангаих—глави.

Всички синове на Дхртараштра, заедно с царете-съюзници и Бхйшма, Дрона, Карна, а също и нашите главни воини, се хвърлят в страшните Ти усти. Някои от тях виждам притиснати между зъбите Ти със смазани глави.

ПОЯСНЕНИЕ: В предишния стих Господ обещава да покаже на Арджуна неща, които са много интересни за гледане. Сега Арджуна вижда, че предводителите на противниковата армия (Бхйшма, Дрона, Карна и всички синове на Дхртараштра), техните войници и войниците на Арджуна — всички са избити. Това е знак, че след смъртта на почти всички, събрани на бойното поле Курукшетра, Арджуна ще излезе победител. Тук се споменава, че Бхйшма, когото смятат за непобедим, ще бъде смазан; също и Карна. Гибел ще настигне не само големите воини от противниковата армия, такива като Бхйшма, но и някои от великите воини на Арджуна.

ТЕКСТ 28

йатха надйнам бахаво "мбу-вегах
самудрам евабхимукха драванти
татха тавамй нара-лока-вйра
вишанти вактранй абхивиджваланти

йатха—като; надйнам—на реките; бахавах—многото; амбуве-гах—вълните на водата; самудрам—океана; ева—несъмнено; абхи- мукхах—към; драванти—се носят; татха—по същия начин; тава—Твоите; амй—всички тези; нара-лока-вйрах—царе на човешкото общество; вишанти—влизат; вактрани—устите; абхи- виджваланти—и горят.

Както водите на многобройните реки се вливат в океана, по този начин всички тези велики воини влизат горящи в устите Ти.

ТЕКСТ 29

йатха прадйптам джваланам патанга
вишанти нашайа самрддха-вегах
татхаива нашайа вишанти локас
тавани вактрани самрддха-вегах

йатха—както; прадйптам—пламтящ; джваланам—огън; патан-гах—нощни пеперуди; вишанти—влизат; нашайа—за унищожаване; самрддха—с пълна; вегах—скорост; татха ева—по същия начин; нашайа—за унищожаване; вишанти—влизат; локах—всички хора; тава—в Твоите; апи—също; вактрани—уста; самрддха- вегах—с пълна скорост.

Виждам всички хора да се втурват със страшна сила в Твоите усти, както нощните пеперуди, които се устремяват към пламтящия огън и загиват в него.

ТЕКСТ 30

лелихйасе грасаманах самантал
локан самагран ваданаир джваладбхих
теджобхир апурйа джагат самаграм
бхасас тавограх пратапанти вишно

лелихйасе—Ти близваш; грасаманах—като поглъщаш; саман- тат—от всички посоки; локан—хора; самагран—всички; вада- наих—с уста; джваладбхих—пламтящи; теджобхих—със сияние; апурйа—като покрива; джагат—вселената; самаграм—всички; бхасах—лъчи; тава—Твоите; уграх—ужасни; пратапанти—са изгарящи; вишно—о, всепроникващи Господи.

О, Вишну, виждам как с Твоите пламтящи усти поглъщаш всички хора от всички страни. Ти обгръщаш цялата вселена със сиянието Си и се разкриваш с ужасни изгарящи лъчи.

ТЕКСТ 31

акхйахи ме ко бхаван угра-рупо
намо "сту те дева-вара прасйда виджнатум
иччхами бхавантам адйам
на хи праджанами тава праврттим

акхйахи—моля Те, обясни; ме—на мен; ках—кой; бхаван—Ти; угра-рупах—ужасяваща форма; намах асту—почитания; те—на Теб; дева-вара—о, велики сред полубоговете; прасйда—бъди милостив; виджнатум—да науча; иччхами—желая; бхавантам—Ти; адйам—първоначалният; на—не; хи—несъмнено; праджанами— наистина знам; тава—Твоята; праврттим—мисия.

О, Бог на боговете, толкова ужасен по форма, моля Те, кажи ми кой си Ти? Отдавам почитта си на Теб и Те моля да бъдеш милостив към мен. Ти си първоначалният Господ. Искам да Те разбера, защото не зная каква е мисията Ти.

ТЕКСТ 32

шрй-бхагаван увача
кало "сми лока-кшайакрт
праврддхо локан самахартум иха
праврттах рте "пи твам на бхавишйанти
сарве йе "вастхитах пратйанйкешу йодхах

шрй-бхагаван увача—Божествената личност каза; калах—времето; асми—Аз съм; лока—на световете; кшайакрт—разрушителят; праврддхах—велик; локан—всички хора; самахартум—в унищожение; иха—в този свят; праврттах—зает; рте—без, с изключение на; апи—дори; твам—ти; на—никога; сарве—всички; йе—които; авастхитах—се намират; прати-анйкешу—на противоположните страни; йодхах—войниците.

Бог, Върховната Личност, казва: „ Аз съм времето, великият разрушител на световете, и съм дошъл тук, за да унищожа всички хора. С изключение на вас [Пандавите], всички войници и на двете армии ще бъдат избити.

ПОЯСНЕНИЕ: Въпреки че Арджуна знае, че Кршна е негов приятел и Бог, Върховната Личност, той е объркан от многообразните форми, които Кршна представя. Затова продължава да пита за истинската мисия на тази унищожителна сила. Във Ведите пише, че Върховната Истина разрушава всичко, дори брахманите. Както се казва в Катха Упанишад (1.2.25),

йасйа брахма на кшатрам на убхе бхавата оданах
мртйур йасйопасенанам ка иттха веда йатра сах
Накрая всички брахмани, кшатрии, както и всички други хора, са поглъщани от Върховния, както се поглъща храна. Тази форма на Върховния Господ е всепоглъщащият исполин и тук Кршна се явява точно в тази форма на всепоглъщащото време. С изключение на Пандавите, всички, които присъствуват на бойното поле, ще бъдат погълнати от Него.
Арджуна не иска да участвува в битката и мисли, че е по-добре да не се сражава — така няма да се разстройва. В отговор Господ казва, че дори и Арджуна да не се сражава, всички ще бъдат унищожени, защото това е Неговият план. Ако Арджуна не се сражава, те пак ще умрат, но по друг начин. Смъртта не може да бъде предотвратена дори ако той не се бие. В действителност те са вече мъртви. Времето е разрушението и всички проявления ще трябва да бъдат унищожени според желанието на Върховния Господ. Такъв е законът на природата.

ТЕКСТ 33

тасмат твам уттиштха йаьио лабхасва
джитва шатрун бхункшва
раджйам самрддхам
майаиваите нихатах пурвам ева
нимитта-матрам бхава савйа-сачин

тасмат—затова; твам—ти; уттиштха—изправи се; йашах— слава; лабхасва—спечели; джитва—като побеждаваш; шатрун— враговете; бхункшва—радвай се; раджйам—царство; самрддхам— процъфтяващо; майа—от Мен; ева—несъмнено; ете—всички тези; нихатах—убити; пурвам ева—по предварителен замисъл; нимитта-матрам—само причината; бхава—стани; савйа-сачин—о, Савйасачй.

Затова — изправи се! Приготви се да се сражаваш и да спечелиш слава! Победи враговете си и се радвай на процъфтяващо царство! По Моя замисъл те вече са убити и ти, о, Савйасачй, можеш да бъдеш само инструмент в това сражение.

ПОЯСНЕНИЕ: Савйа-сачин се отнася до човек, който може много умело да стреля с лък на бойното поле. По този начин Арджуна е наречен опитен воин, способен да изпраща стрели, за да убива враговете си. „Просто стани инструмент" — нимитта-матрам. Тези думи също са много важни. Целият свят се движи според плана на Бога, Върховната Личност. Глупаците, които нямат достатъчно знание, мислят, че природата действува без определен план и всички проявления са само случайни образувания. Има много т. нар. „учени", които предполагат: може би това е така, а може би не е така — но тук и дума не може да става за „може би". В този материален свят има определен план, който се осъществява. Какъв е този план? Космичното проявление дава възможност на обусловените души да се върнат при Бога, обратно вкъщи. Докато обаче запазват склонността си да властвуват, която ги кара да се опитват да управляват материалната природа, те са обусловени. Този, който може да разбере плана на Върховния Господ и да развие Кршна съзнание, е най- интелигентният. Сътворяването и унищожаването на космичното проявление са под върховното ръководство на Бога. И така, битката при Курукшетра става по искане на Бога. Арджуна отказва да се сражава, но му е обяснено, че трябва да се сражава, защото това е желанието на Върховния Господ. Тогава Арджуна ще бъде щастлив. Ако някой е в пълно Кршна съзнание и е посветил живота си на трансцендентално служене на Господа, той е съвършен                                                                                                                                                                                            ТЕКСТ 34                                                                                                                                                                                                                 дронам ча бхйшмам ча джайадратхам ча
карнам татханйан апи йодха-вйран
майа хатамс твам джахи ма вйатхиштха
йудхйасва джетаси ране сапатнан

дронам ча—също и Дрона; бхйшмам ча—също и Бхйшма; джайадратхам ча—също и Джайадратха; карнам—Карна; татха— също; анйан—други; апи—несъмнено; йодха-вйран—велики воини; майа—от Мен; хатан—вече убити; твам—ти; джахи—унищожени; ма—не прави; вйатхиштхах—е разтревожен; йудхйасва— просто се сражавай; джета аси—ти ще победиш; ране—в битката; сапатнан—врагове.

Дрона, Бхйшма, Джайадратха, Карна и другите велики воини вече са унищожени от Мен. Затова убий ги и не се безпокой! Просто се сражавай и ще победиш враговете си в битката.

ПОЯСНЕНИЕ: Всеки план е създаван от Бога, Върховната Личност, Кршна, но Той е толкова добър и милостив към преданоотда- дените Си, че иска да ги насърчи, заради това, че изпълняват Неговия план съгласно желанието Му. Следователно животът на всеки трябва да протече по такъв начин, че човек да действува в Кршна съзнание и посредством духовен учител да разбере Бога, Върховната Личност. Плановете на Бога, Върховната Личност, са разбирани само по Неговата милост, а плановете на преданоотдадените са добри колкото Неговите планове. Човек трябва да следва такива планове, за да победи в борбата за съществуване.

ТЕКСТ 35

санджайа увача
етач чхрутва вачанам кешавасйа
кртанджалир вепаманах кирйтй
намаскртва бхуйа еваха кршнам
са-гадгадам бхйта-бхйтах пранамйа

санджайах увача—Сайджайа каза; етат—така; шрутва—като слуша; вачанам—речта; кешавасйа—на Кршна; крта-анджалих—с допрени длани; вепаманах—като трепери; кирйтй—Арджуна; намаскртва—като отдава почитания; бхуйах—отново; ева—също; аха—каза; кршнам—на Кршна; са-гадгадам—с пресекващ глас; бхйта-бхйтах—страхливо; пранамйа—отдавайки почит.

Сайджайа каза на Дхртараштра: „О, Царю, като изслушва думите, изречени от Бога, Върховната Личност, треперещият Арджуна отново и отново Му отдава почитания с допрени длани. Изпълнен със страхопочитание, той казва на Господ Кршна с пресекващ глас следното.

ПОЯСНЕНИЕ: Както вече бе обяснено, в създадената от вселенската форма на Бога, Върховната Личност, ситуация Арджуна се обърква от удивление. Затова той започва отново и отново да отдава смирени почитания на Кршна и с пресекващ глас започва да се моли не като приятел, а като преданоотдаден, който е удивен.

ТЕКСТ 36

арджуна увача
стхане хршйкеша тава пракйртйа
джагат прахршйатй анураджйате
ча ракшамси бхйтани диьио драванти
сарве намасйанти ча сиддха-сангхах

арджунах увача—Арджуна каза; стхане—правилно; хршйка-йша- —о, господарю на всички сетива; тава—Твоята; пракйртйа—от величието; джагат—целият свят; прахршйатй—се радва; анураджйате—се привързва; ча—и; ракшамси—демоните; бхйтани—от страх; дишах—във всички посоки; драванти—побягват; сарве— всички; намасйанти—отдават почит; ча—също; сиддха-сангхах— несъвършените човешки същества.

Арджуна казва: „О, господарю на сетивата, светът се изпълва с радост, когато слуша Твоето име, и всеки се привързва към Теб. Докато постигналите съвършенство същества Ти отдават почитания, демоните се страхуват и се разбягват във всички посоки. Всичко това е напълно справедливо.

ПОЯСНЕНИЕ: След като се осведомява от Кршна за изхода на битката при Курукшетра, Арджуна получава просветление и, като велик преданоотдаден и приятел на Бога, Върховната Личност, казва, че всичко, направено от Кршна, е съвсем правилно. Арджуна потвърждава, че Кршна е поддръжник на преданоотдадените, обектът на обожание за тях, а също и разрушителят на всичко нежелано. Неговите дейности са еднакво добри за всички. Тук Арджуна разбира, че когато битката при Курукшетра завърши, във външното пространство ще са присъствували много полубогове, сиддхи и интелигенцията от по-висшите планети и те ще са наблюдавали сражението, защото Кршна е присъствувал там. Когато Арджуна вижда вселенската форма на Господа, полубоговете се радват, но демоните и атеистите не могат да понасят, когато Господ е възхваляван. Поради естествения си страх от всепоглъщащата форма на Бога, Върховната Личност, те побягват. Арджуна възхвалява отношението на Кршна към преданоотдадените и атеистите. Един преданоотдаден при всички обстоятелства слави Господа, защото знае, че каквото и да направи Той, то е добро за всички.

ТЕКСТ 37

касмач ча те на намеран
махатман гарййасе
брахмано "пй ади-картре
ананта девеша джаган-ниваса
твам акшарам сад-асат тат парам йат

касмат—защо; ча—също; те—на Теб; на—не; намеран—те трябва да отдават дължимата почит; маха-атман—о, велики; гарййасе—които са по-добри; брахманах—от Брахма; апи—въпреки че; ади-картре—на върховния създател; ананта—о, безграничен; дева-йша—О, Бог на боговете; джагат-ниваса—о, убежище на вселената; твам—Ти си; акшарам—нетленен; сат-асат—по отношение на причината и следствието; тат парам—трансцендентален; йат—защото.

О, велики, по-велик дори от Брахма, Ти си първоначалният творец. Защо тогава те да не Ти отдават смирени почитания? О, необятни, Бог на боговете, убежище на вселената! Ти си неизчерпаемият източник, причината на всички причини. Ти си трансцендентален спрямо това материално проявление.

ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна отдава почитания и с това показва, че всеки трябва да обожава Кршна. Кршна е всепроникващ и е Душата на всяка душа. Арджуна Го назовава махатма, което означава, че Той е най-великодушният и безкрайният. Ананта посочва, че няма нищо, което да не е покрито от влиянието на енергията на Върховния Господ, а девеша означава, че Той е контрольорът на всички полубогове и е над всички тях. Той е убежището на цялата вселена. Арджуна мисли, че всички съвършени живи същества и могъщи полубогове трябва да отдават смирени почитания на Кршна, защото никой не е по-велик от Него. Арджуна специално споменава, че Кршна е по-велик от Брахма, защото Брахма е създаден от Него. Брахма е роден от лотосовото стъбло, израснало от пъпа на Гарбходакашайй Вишну, който е пълна експанзия на Кршна. Затова Брахма, и Господ Шива, който е роден от Брахма, и всички полубогове трябва да Му отдават смирени почитания. В Шрймад-Бхагаватам се казва, че Господ е почитан от Господ Шива и Брахма и от други подобни полубогове. Думата акшарам е много важна, защото материалното творение подлежи на унищожение, но Господ стои над него. Той е причината на всички причини и, като такъв, стои по-високо от всички обусловени души в тази материална природа, както и от самото материално космическо проявление. Следователно Той е най- великият Върховен.

ТЕКСТ 38

твам ади-девах пурушах пуранас
твам асйа вишвасйа парам нидханам
веттаси ведйам ча парам ча дхама
твайа татам вишвам ананта-рупа

твам—Ти; ади-девах—първоначалният Върховен Бог; пурушах— личност; пуранах,—стар; твам—Ти; асйа—на тази; вшивасйа—вселена; парам—трансценденталното; нидханам—убежище; ветта— знаещият; аси—Ти си; ведйам—познаваемото; ча—и; парам— трансцендентално; ча—и; дхама—убежище; твайа—с Теб; татам—проникната; вишвам—вселената; ананта-рупа—о, неограничена форма.

Ти си първоначалната Божествена Личност, предвечният и крайното убежище на този проявен космичен свят. Ти знаеш всичко и Ти си всичко, което може да бъде узнато. Ти си върховното убежище отвъд материалните гуни. О, неограничена форма! Цялото това космично проявление е проникнато от Теб!

ПОЯСНЕНИЕ: Всичко се намира в Бога, Върховната Личност. Следователно Той е крайното убежище. Нидханам означава, че всичко, дори и сиянието Брахман, се намира в Бога, Върховната Личност, Кршна. Той знае всичко, което се случва в този свят, и ако знанието има някакъв край, Той е краят на цялото знание. Следователно Той е опознатото и познаваемото. Той е обектът на знанието, защото е всепроникващ. Понеже Той е причината в духовния свят, Той е трансцендентален. Той е и най-висшата личност в трансценденталния свят.

ТЕКСТ 39

вайур йамо "гнир варунах шашанках
праджапатис твам прапитамахаш ча
намо намас те "сту сахасра-кртвах
пунаш ча бхуйо "пи намо намас те

вайух—въздух; йамах—контрольорът; агних—огън; варунах—вода; шаша-анках—Луната; праджапатих.—Брахма; твам—Ти; пра-питамахах—прадядо; ча—също; намах— моята почит; намах—отново моята почит; те—на Теб; асту—нека да бъда; сахасра- кртвах—хиляди пъти; пунах ча—и отново; бхуйах—отново; апи— също; намах—отдавайки своите почитания; намах те—отдавайки почитанията си на Теб.

Ти си въздухът и върховният контрольор! Ти си огънят, Ти си водата, Ти си Луната! Ти си Брахма, първото живо същество, Ти си великият прадядо. Затова отдавам смирените си почитания на Теб хиляди пъти, отново и отново!

ПОЯСНЕНИЕ: Тук Господ е наречен въздух, защото въздухът е всепроникващ и е най-важният представител на всички полубогове. Арджуна назовава Кршна също и велик прадядо, защото Той е бащата на Брахма, първото живо същество във вселената.

ТЕКСТ 40

намах пурастад атха прштхатас те
намо "сту те сарвата ева сарва
ананта-вйрйамита-викрамас
твам сарвам самапноши тато "си сарвах

намах—отдавайки почит; пурастат—отпред; атха—също; прштхатах—отзад; те—на Теб; намах асту—отдавам почитта си; те—на Теб; сарватах—от всички страни; ева—наистина; сарва— защото Ти си всичко; ананта-вйрйа—безгранично могъщество; амита-викрамах—и безпределна сила; твам—Ти; сарвам—всичко; самапноши—Ти покриваш; татах—следователно; аси—Ти си; сарвах—всичко.

Отдавам почитания пред Теб, зад Теб и от всичките Ти страни! О, безкрайна сила, Ти си господар на безгранично могъщество! Ти си всепроникващ и затова Ти си всичко.

ПОЯСНЕНИЕ: Обхванат от любовен екстаз към Кршна, Неговият приятел Арджуна Му отдава почитания от всички страни. Той признава, че Кршна е господарят на цялото могъщество и цялата доблест и е далеч по-велик воин от всички велики воини, събрани на бойното поле. Във Вишну Пурана (1.9.69) се казва:
йо "йам тавагато дева самйпам девата-ганах
са твам ева джагат-срашта йатах сарва-гато бхаван
„Който и да застане пред Теб, даже и да е полубог, е сътворен от Теб, о, Боже, Върховна Личност."

ТЕКСТ 41-42

сакхети матва прасабхам йад уктам
хе кршна хе йадава хе сакхети
аджаната махиманам таведам
майа прамадат пранайена вапи
йач чавахасартхам асат-крто "си
вихара-шаййасана-бходжанешу
еко "тха вапй ачйута тат-самакшам
тат кшамайе твам ахам апрамейам

сакха—приятел; ити—така; матва—като мисля; прасабхам— дръзко; йат—каквото и; уктам—казва; хе кршна—о, Кршна; хе йадава—о, Йадава; хе сакхе—о, мой скъпи приятелю; ити—така; аджаната—без да познавам; махиманам—величието; тава—Твоето; идам—това; майа—от мен; прамадат—от глупост; пранайена—от любов; ва апи—всичко; йат—каквото и; ча—също; ава- хаса-артхам—на шега; асат-кртах—унижаван; аси—Ти си бил; вихара— като почиваш; шаййа—като лежиш; асана—като седиш; бходжанешу—или докато ядем заедно; еках,—сами; атха ва—или; апи—също; ачйута—о, непогрешими; тат-самакшам—сред приятели; тат—всички тези; кшамайе—моля прошка; твам—от Теб; ахам—аз; апрамейам—неизмерими.

Аз мислех за Теб като за мой приятел и, без да познавам Твоето величие, необмислено Те наричах „О, Кршна", „О, Йадава", „О, мой приятелю". Моля Те, прости ми всичко, което съм направил от безумие или от любов. Много пъти не съм те почитал в шегите си, докато сме почивали в едно и също легло, докато сме седели или сме се хранели заедно, понякога сами, а понякога сред много приятели. О, непогрешими, моля Те, прости ми всички тези обиди.

ПОЯСНЕНИЕ: Въпреки, че Кршна се разкрива пред Арджуна във вселенската Си форма, Арджуна помни приятелските си отношения с Кршна и затова Го моли да извини непринудените жестове, породени от приятелството. Той признава, че преди това не е знаел, че Кршна може да приема такава вселенска форма, въпреки че Кршна му я обяснява като негов близък приятел. Арджуна не знае колко пъти е показвал неуважение към Кршна с обръщенията си: „О, мой скъпи приятелю", „О, Кршна", „О, Йадава", без да съзнава Неговото съвършенство. Но Кршна е толкова добър и милостив, че въпреки съвършенството Си, играе с Арджуна като с приятел. Такава е размяната на трансцендентална любов между преданоотдадения и Господа. Връзката между живото същество и Кршна е установена завинаги, тя не може да бъде забравена, както виждаме от поведението на Арджуна. Въпреки че Арджуна вижда съвършенството на вселенската форма, той не може да забрави приятелските си отношения с Кршна.

ТЕКСТ 43

питаси локасйа чарачарасйа
твам асйа пуджйаш ча гурур
гарййан на тват-само "стй абхйадхиках
куто "нйо лока-трайе "пй апратима-прабхава

пита—бащата; аси—Ти си; локасйа—на целия свят; чара—движимото; ачарасйа—и недвижимото; твам—Ти си; асйа—на това; пуджйах—достоен за почит; ча—също; гурух—господар; гарййан—славен; на—никога; тват-самах,—равен на Теб; асти— има; абхйадхиках—по-велик; кутах—как е възможно; анйах— друг; лока-трайе—в трите планетарни системи; апи—също; апра- тима-прабхава—о, неизмеримо могъщество.

Ти си бащата на цялото космично проявление, на движимото и недвижимото; Ти си Неговият обожаван господар, върховният духовен учител. Никой не е равен на Теб, нито някой може да стане едно с Теб. О, господарю на неизмеримото могъщество, как може тогава някой в трите свята да е по-велик от Теб!

ПОЯСНЕНИЕ: Бог, Върховната Личност, Кршна, е обожаван така, както бащата е почитан от сина. Кршна е духовният учител, защото Той пръв дава ведическите инструкции на Брахма, а сега предава Бхагавад-гйта на Арджуна. Следователно Той е първоначалният духовен учител и днес всеки авторитетен духовен учител трябва да принадлежи към ученическата последователност, водеща началото си от Кршна. Без да бъде представител на Кршна, човек не може да стане учител или духовен учител в областта на трансценденталното знание.
На Господа трябва да се отдава почит във всяко отношение. Неговото величие е неизмеримо. Никой не може да бъде по-велик от Бога, Върховната Личност, Кршна, защото никой не е равен на Него или по-високостоящ от Него в никое проявление — материално или духовно. Всеки стои по-ниско от Него. Никой не Го превъзхожда. Това се казва и в Шветашватара Упанишад (6.8):
на тасйа карйам каранам ча видйате
на тат-самаш чабхйадхикаш ча дршйате
Върховният Господ Кршна има сетива и тяло като на обикновения човек, но при Него няма разлика между сетивата Му, тялото Му, ума Му и Самия Него. Глупавите личности, които не Го познават добре, казват, че Кршна се различава от Своята душа, ум, сърце и всичко останало. Кршна е абсолютен, затова Неговите дейности са най-висши. Също така се посочва, че макар да няма сетива като нашите, Той може да извършва всички сетивни дейности. Следователно сетивата Му не са нито несъвършени, нито ограничени. Никой не е по-велик от Него, никой не е равен на Него; всеки стои по-ниско от Него.
Знанието, силата и дейностите на Върховната Личност са напълно трансцендентални. В Бхагавад-гйта (4.9) се казва:
джанма карма ча ме дивйамГласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 6185429
Постинги: 4190
Коментари: 1145
Гласове: 1520
Календар
«  Октомври, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031