Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
24.11.2013 18:53 - КАКВО СА НАПРАВИЛИ И ПРАВЯТ ЮДЕИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ 4ч.ДИКТАТ НА ЛОНДОНСКИЯ ДОГОВОР
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 645 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 25.11.2013 21:43


 image                         Каква е разликата,  между "ционизъм" и "юдаизъм" ! Каква е разликата, според вас, между "политически ционизъм" и "религиозен ционизъм"(няма, тъй като юдаизма е религиозно-политическа доктрина и за юдеите религията и политиката са НЕРАЗРИВНО СВЪРЗАНИ)                                                                                                                                                                                                     Условията на Лондонския договор диктуват английските ев-
реи-играчи на борсата по предварително съгласие с Блументал,
заминал за Лондон специално с тази цел. Като се връща от Лон-
дон, Блументал казва още на първото еврейско събрание: „Мога
да ви зарадвам, братя мои, че антисемитизмът у нас е пре-
дотвратен своевременно и успешно и мисля, че в България той
никога няма да има почва, понеже ние се чувствуваме толкова
силни, че ще го изтръгнем от корен при най-малкото заражда-
не. Благодарение на нашата умела международна политика,
Русия, това антисемитско гнездо, изгуби своя авторитет в
България завинаги!...“ И тъй ние виждаме, че постепенното за-
воюване на България е ставало по заповедта на веницианските
банкери-евреи, че Венеция в това време е била център на тайни-
те еврейски общества, че Турция е била избрана за сляпо оръдие
само затова, че е нехристиянска страна, и само с нейна помощ е
ставало систематичното покоряване на християнските държави.
Тези планове са били направени от Синедриона и са изпълнени.
Ние виждаме, че по „милостта“ на евреите България е била
пет века под страшното турско иго!
По настояванена на същите господа-евреи се изменя Сан-
Стефанския договор, а Македония, Тракия, Добруджа и Западни-
те покрайнини на България тябва да бъдат навеки признателни
на бившия председател на софийската еврейска община, Блумен-
тал, ползуващ се с огромно уважанени между висшето българско
общество, благодарение на което е могъл с голям успех да заб-      луждава българските политически кръгове.
По какви пътища и защо са се появили тези „най-добри граж-
дани“ на българската земя, които са причинили толкова беди и
нещастия? След разрушението на Йерусалим от Веспасиана, ос-
татъците от размирената банда са избягали на Балканския по-
луостров и заседнали на брега на Дунав в Бдин (Видин), Акчар,
Свищов и Никопол, а една част от тях се поселили на брега на
Черно море в Анхало. Когато евреите и тук подели своята оби-
чайна революционна дейност и почнали да въвеждат обичайните
за религията си ритуални обреди и вярвания, това зверско учение
възмутило славянската нация, и в 279 година след Р. Хр. избухна-
ло първото гонение и избиване на вереите...
ЗЛАТО И ВАЛУТА
Наблюдавайки действията на евреите в България като безпри-
страстен зрител, човек идва до заключението, че за тях, в тази
страна няма никаква власт. Междувременно евреите по предпи-
сание на своето „световно правителство“ вече подготвят Бълга-
рия за неизбежния финансов крах под прикритието на пресата.
Тази изразителка на общественото мнение в интерес на „бого-
избраните“ преминава с мълчание това престъпление против
държавата, за което трябва да крещи на всички кръстопътища.
Евреите като паяци бавно, но сигурно изсмукват всички сокове
на България по много умел начин. В основа на тяхната задача им
е заповядано „от горе“ да понижат курса на лева. С тази цел ев-
реите са изпратили свои агенти по провинцията, които откупват
от селяните златото в стари турски монети. Това злато изливат
на кюлчета и по контрабанден път го изпращат зад граница.
Тези златни монети, намиращи се в селата в доста голямо
количество, са един вид неприкосновен държавен златен запас,
с който държавата би могла в труден момент да осигури своя
държавен бюджет. Евреите са пресметнали това обстоятелство и
техният начин на действие в скоро време ще се отрази пагубно
върху държавния организъм.
Българското правителство в желанието си да запази курса на
своите кредитни билети, наложи запор върху размяната на пари        в чужда валута без знанието на Народната банка, но никаква
строга система не меоже да бъде пречка за евреина. Кой сис-
тематически нарушава този закон, който ограничава износа на
чужда валута от държавата?! Между нарушителите му досега не
е имало нито един „не евреин“. Въпросът за финансовото със-
тояние на държавата е много важен и сериозен, а патриотичната
столична преса го отбелязва като нещо незначително.
А защо?
В Протоколите на Сионските мъдреци се казва:
„В ръцете на съвременните държави има една велика сила
– пресата, която създава движението на мисълта у народа. Тя се
намира в наши ръце. Чрез нея ние добихме влияние, като сами
оставаме в сянка, благодарение на нея ние събрахме в своите
ръце всичкото злато“
Голяма част от софийските столични вестници се намират в
еврейски ръце, а останалите – под техния строг контрол и силен
матерален натиск. Това обстоятелство свидетелствува, че „Йеру-
салимските орачи“ са вече дълбоко забили своите рала в нивата
на българския живот.
ЛИЦЕМЕРИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ
Много често чуваме, че съвременното еврейство вече не из-
повядва старите учения на Талмуда (виж ЮДЕИТЕ, Глава 3,
„Талмудът и Юдеите“), които се заключават в думите: „Отдели се
от народите и знай, че ти си един на Бога, а останалите изтреби,
или превърни в роби, или експлоатирай.
Вярвай в победата над целия свят и знай, че всичко ще ти се
подчини. Гнуси се строго от всичко и не посвещавай другите в
своя бит. Вярвай, че всичко, което ти е обещано в нашия закон
ще стане, а до тогава се готви, гнуси се от всичко, съединявай се,
експлоатирай и чакай, убивай най-добрия от „гоите“, и т.н.
Заблудените „лидери“ твърдят, че в настояще време евреите
вече тясно се сливат с живота на страната, в която се намират и
ревностно поддържат всички интереси на държавата.
Това убеждение особено е помрачило умовете на либералст-
вуващите лица, които с усърдие се мъчат да наложат тази самоиз-  мама на широките християнски маси. Но делата на съвременните
евреи никак не отстъпват от заветите на техните зли фанатици-
прaдеди, с тая само разлика, че сегашните евреи прикриват поли-
тическите си планове в по-скрита и умела форма. Среща се и ми-
сълта, че в Русия евреите създавали революционното движение
само защото ги притеснявали и не им давали никакви права. А в
България те няма нужда да се занимават с революционни дела,
защото се ползуват с равноправие. За да докажем неверността на
това твърдение, ще направим нагледен паралел между задкулис-
ната работа на евреите в предишна Русия и сегашна България.
В 1914 година, когато императорът Николай II в началото на
войната посетил града Вилно, старшият равин на този град му
поднесъл в дар осветената Тора с приветствени думи в смисъл,
че цялото еврейство, което населява Русия, гори от желание да
изрази верноподанническите си чувства на Негово Величество и
че за защитата на скъпото отечество не ще пожали и живота си.
А с същото това време под редакцията на същия равин вече са
били напечатани позиви със съдържание: „Равинът и жертвеното
животно“. На тези позиви нарисуваният евреин държал петел,
главата на който представлявала Николай II с корона с надпис
„жертвеното животно“. Едновременно с тези позиви евреите
усилено разпространявали една брошура с най-нахално съдър-
жание – Руската династия на Романовци на подсъдимата скамей-
ка, в която призовавали революционерите да убият царя. Подоб-
но явление се надблюдава сега и в България. Евреите поднасят
чрез старшия равин свадбени подаръци на цар Борис и също
така изразяват верноподаническите си чувства, а едновременно
с това лицемерие централната еврейска консистория заповядва
да гласуват в общинските избори за комунистите, и всички евреи
безпрекословно изпълняват това нареждане.
Подобен случай е станал на 3 ноември 1932 г. на ционис-
тическия конгрес.При откриването на конгреса Алберт Романо
от името на ционистите изпраща на цар Борис приветствена
телеграма, а в същото време същите тези ционисти разпрост-
раняват бунтовнически прокламации. На 3 ноември – деня на
детето, устроен от Н. В. Царица Йоанна, те подканят работни-
ците да не изпращат там децата си, а понеже този ден съвпада с      тържествата по случай 15 годишнината от болшевишкото вла-
дичество в Русия, поканват всички заедно със семействата си
да излязат демонстративно на улицата и да настояват да се пре-
даде софийската община в ръцете на комунистите. Доброжела-
телността на евреите към развитието на националния живот на
България се определя напълно от тези два факта. Когато евреи-
те в лицето на висшите си политически деятели поднасят на Цар
Бориса сватбени подаръци и го поздравяват по случай открива-
нето конгреса на ционистите, тогава други техни единомисле-
ници под прикритието на това лицемерие се мъчат да подпалят
косата на българската глава. Евреите наричат българите будали
и разчитат, че действията им няма да бъдат разкрити, но сами-
те обстоятелства помагат да бъдат те изобличени в престъпни
деяния против държавния строй. Едновременно със софийски-
те общински избори бяха произведени избори и за училищни
настоятели, за каквито евреите по закон не гласуват. Всички
комунисти едновременно са гласували за своите кандидати и
за общински съветници и за училищни настоятели и в резултат
се оказа, че комунистическите гласове за общински съветници
са 16,000, а за училищни настоятели 13,800, т. е., с 2,200 гласа
по-малко. По такъв начин става ясно, че определените от закона
гласове от страна на еврейското население на София, са почти
всички на страната на комунистите.
Този факт дава пълна възможност да се даде заслужена оценка
на еврейската верноподаническа подлост! Ние знаем, че евреите
стават членове във всички политически организации-обаче, нито
един евреин не гласува за партията, на която е член. Евреите се
маскират с партизанщина, само за да надблюдават политическата
дейност на всички партии. В същност всички евреи са на страна-
та на комунистите, защото знаят, че с ръцете на болшевизма ще
разрушат целия национален живот в България. Затова в прокла-
мацията, разпространена изключително между еврейското насе-
ление, се казва:
„Черните облаци, застанали на еврейския хоризонт, трябва да
ни сплотят още по-силно, но вече не само за планомерна работа,
а за енергична борба за довършване на световното дело...“
„Борбата против антисемитизма е борба протива белогвардей-       щината, борба за социализма, борба за защита на СССР, където
черносотниците се преследват от самата власт....“
„Нека празникът Йом-Ашекел да ни свърже с безпощадната
борба срещу антисемитизма...“
„Да се засили класовото работническо движение и класовата
работническа партия, те са единствените наши съюзници... За да
прикове на позорния стълб „Родна защитa“, „Кубрат“ и другите
„родолюбиви организации“... Тази прокламация свидетелствува,
че съществуващото понастоящем в България политическо дви-
жение се създава от болшевиките и се подкрепя от евреите. Ние
ще приведем още и други документални данни за лицемерието на
българските евреи. На 14 ноември 1923 година еврейската цен-
трална косистория в България е подала заявление в Дирекцията
на полицията в което искала: „По отношение брошурите „Фран-
комасонството“, „Евреите и гоите“ и „Паневрейството“ да бъдат
подведени авторите им под чл. 7 от Закона за защита на държава-
та [ЗЗД], понеже с тези брошури насъскват класите в България и
се всява омраза срещу част от българския народ“ (В. „София“ Nr.
90 от 12.XI. 1929 г.) А в бюлетините на същата конситория от 26
юли 1929 г. No 44 и на софийската еврейска ешкеназка община
от 29 август 1929 г. No 2, се подканват всички евреи на енер-
гична работа за разпространение, литература, която възбужда
непримирима вражда към християнското население. Любовта
към родината изисква да се създаде в редовете на младежта ис-
тински патос за борба срещу заливащото се влияние на евреите,
защото катастрофалния период на партийни раздори в България
тласка безпросветните маси в лагера на воюващия Юда. Тук ста-
ва въпрос и за бъдещето съществуване на държавата, а за да го
спасим от политическата и финансова криза, нима не е задължи-
телно условие единението на всички национални сили? Но, за
съжаление, както печатните, така и устните тълкувания по този
въпрос ще отзвучат, и като погребално ехо ще замълкнат гласо-
вете. Всичко отминава в областта на преданието. Остава само
постоянната еврейска провокация и подмолна пропаганда, което
се вижда от долуприведеното факсимиле от еврейски официални
документи. Евреите събират пари за печатане на положително-
лъжлива литература, издават специални циркуляри и се мъчат          колкото се може повече да заблудят народните маси, за да си съз-
дада изгодна позиция с тази нахална провокация. Съдържанието
на посочената в документите книга е чиста измислица, но тя е
издадена с цел да закрепи у евреите чувството на погнуса към
християнските народи, да подрови доверието на населението към
управниците на страната и да предизвика възмущение към дейс-
твията на правителството. Подобна литература има престъпен
характер, но евреите не се съобразяват с интересите на страната,
за тях е важно да всеят смут. Лъжата и провокацията – това са
постоянните еврейски спътници, това е техния щит, с който те се
прикриват и из зад който убиват всичко не еврейско
А отношението на българите към евреите е най-безобидно и
не им дава право да водят подмолна пропаганда против интере-
сите на страната. Защото тогава те така се силят да всеят смут и
да разрушат националните устои на българската държава?
Затова, защото това е тяхната вековна цел...
ПРОБИВЪТ НА ДОБРО ПОЛЕ
Във време на Великата война българската команда бе възложила
разузнавателната служба в тила на неприятеля на евреите. Разбира се, че евреите имат голяма способност за шпионаж. Всички участници във войната сигурно помнят, че от месец април 1918 година някой систематически пише: Ние ще седим в окопите само до 15 септември! Войници! На 15 септември хвърлете пушките и напуснете фронта! Ще се бием само до 15 септември и т.н. Командуващите не можеха да разберат, кой така систематически дезорганизира армия-
та и защо посочва 15 септември. Както се изясни в последствие, съюзническото неприятелско командуване решило да даде генерално сражение на 15 септември за да се увенчае с успех това сражение,Англия повикала на помощ великите стратези от рода на Юда като им обещала декларацията на Балфур, в случай, че победата бъде на тяхна страна. Най-добрите граждани на България проявиха такова усърдие, че на Солунския фронт пробивът на Добро поле се оказа катастрофален за българската действуваща армия.                                                                                              ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нашето отношение към миналото и към настоящето съвсем
не е политическо, а представлява само грижливо историческо
изследване. Разглеждайки тези голи факти, трябва да вникнем в
техните главни причини и да направим общи заключения, за да
ни послужат сега като урок за открита борба с подлото и нахал-
но еврейство. Ние виждаме резултатите от тежките грешки на
нашия безсмислен и късоглед либерализъм, който доведе народа
до затъмняване на националното съзнание. Разглеждайки дейс-
твителното състояние на създаденото тежко икономическо по-
ложение, ние дойдохме до дълбокото убеждение, че то се дължи
на политиката на демокрацията, която се намира под диктатура-
та на евреина – борсов играч и търговец. Всичко се свежда до
покупко-продажба и на първо място, националните ценности се
разпродават на едро и на дребно. Често се срещат българи, сля-
по вярващи, че евреите са също такива патриоти, в държавата,
както и всички останали. Какво заблуждение! Ако това е така,
то защо те са тъй изолирани от българите? Отделни политически
и благотворителни общества, отделни първоначални, средни и
висши учебни заведения, отделни клубове, организации и съю-
зи. Дори, ако се погледне строго, евреите в България имат не-
съмнено кадър от своята национална армия. Последният конгрес
на макабистите остави позорни щрихи в страниците на българс-
ката история. Всички къщи бяха украсени със знамена. Спряно
беше трамвайното движение – минават стройни редици с музика
с национални еврейски знамена-палестински (евреи) войници...
Тържество! Същинско тържество! ... Радост и възторг... Минават
най-добрите граждани, както ги наричат някой либерали по ули-
ците на София... Къде е националното самолюбие на българите,
които позволяват евреите да строят нова вавилонска стълба на
тяхна земя? Всичко това се дължи на либералните възгледи на
партийните водачи. Те са така помътили умовете на народните
маси. Но събитията не облагоприятствуват нашия християнски
либерализъм. Времето, неумолимо в своя вървеж, вече позво-
лява да се направи равносметка на неговата несъстоятелност.        Ние се убедихме, че умопомраченият либерализъм не може да
даде на българския живот онзи размах на мисълта и делото, кой-
то може да му даде патриотичния и неподкупен национализъм.
Само той, този национализъм може да стане исторически и кул-
турен център-за обединение на целия български християнски на-
род, който ще смогне да даде необходимия отпор на еврейските
и eврействуващите сили на злото. Трябва да бъдат спасени от
духовна смърт онези, които още мога да закрепнат. Трябва да се
покаже на евреите, че българският национализъм влиза в откри-
та борба с духовния упадък и разложението на националния бит,
в който така се давят „слабите“.
М. Варшавски                Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 6568894
Постинги: 4190
Коментари: 1127
Гласове: 1551
Календар
«  Май, 2020  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031