Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
01.02.2017 22:24 - Депутатите, които дават България на вечна концесия!
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 905 Коментари: 0 Гласове:
3


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

image
На 8 юли 2016 г. тези 75 депута­ти, които виждате на снимките, гласу­ваха „ЗА“ скандал­ния закон за вечните концесии. Той беше внесен в Народното събрание тихомъл­ком с подписа на ми­нистър-председате­ля. Законът мина с 10 ГЛАСА. Точно толко­ва бяха отсъстващи­те депутати от БСП.

От текста на зако­нопроекта разбира­ме, че отсега нататък всяка икономиче­ска дейност и вся­ка сделка ще бъде… концесия.

Освен това се от­меня таванът на сро­ка, в който даден български ресурс може да бъде даден на концесия. В досе­гашния закон е фи­ксиран срок от 35 години максимум. В новия закон е казано само, че максимал­ният срок на конце­сията ще се определя от „времето необхо­димо на концесионе­ра за възвръщане на направените инвес­тиции .

Възложители (кон­цеденти) ще бъдат отделни министри и кметове, вместо Ми­нистерския съвет и Общинските съве­ти, както беше досе­га. НС и ОбС може(!) да имат думата само при концесии, над­вишаващи съответно 50 и 25 години.

Концесиите ве­че няма да се да­ват с конкурс, в който най-добрата оферта печели. Обратно, но­вият закон предвиж­да те да се дават „в състезателен диа­лог“ при пряко дого­варяне с избрани от даден министър или кмет кандидати за концесия.

ПО-ГОЛЯМО ТЪРЖЕСТВО НА УЗАКОНЕНАТА КО­РУПЦИЯ БЪЛГАРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТАРИЗЪМ НЕ ПОЗНАВА!

Правителството се кани да разда­ва на концесия обществени услуги във връзка с производството, пре­носа или разпределението на газ и топлинна енергия и на електроенер­гия; трамвайния, тро-лейбусния, ав­тобусния транспорт и въжените ли­нии; летища и морски или вътрешни приста-нища; административни, со­циални, образователни , здравни и културни услуги, в т.ч. и услуги на държавното управление и отбрана­та; услуги, свързани със социална­та защита; услуги, предоставяни от синдикални и политически органи­зации, младежки сдружения и други членски организации; религиозни услуги; услуги на държавното упра­вление за обществото като цяло; пощенски услуги; международни; строителство на сгради, мостове, виадукти, тунели, подлези, еста­кади; далекосъобщителни линии и електропроводи; релсови пъти­ща, самолетни писти, ма-гистрали, улици, пътища, други транспортни трасета; водни канали, пристанища, речни брегови съоръжения, язовири и диги;

Според информация, публикува­на от Агенцията за обществени по­ръчки, новият закон за концесиите е разработен по договор с пряко дого­варяне (без конкурс) от Адвокатско дружество „Бузева и партньори“ на стойност 85 хил лв. без ДДС.

ПАРТИЯ АТАКА ОСТРО ВЪЗ­РАЗИ НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ

Това е вреден за България закон. Кабинетът да си върне 85 000 лв., които е дал на адвокатска кантора „Бузева и партньори“ за изготвянето му и да ги дари за животоспасяващи операции, заяви по време на дебати­те лидерът на АТАКА Волен Сиде­ров.

Той подчерта, че АТАКА вече 11 години пледира за прекратяване на вече съществуващите концесии. Те нанесоха милиардни щети на наша­та държава, уточни председателят на АТАКА.

По думите му

ПЕЧАЛБИТЕ, КОИТО СА ИЗ­НЕСЕНИ ОТ БЪЛГАРИЯ СЕ ИЗЧИСЛЯВАТ НА БЛИЗО 10 МЛРД. ЛВ.

В заключение, той обясни, че няма услуга, инфраструктура, дейност и част от нашия живот, която да не се дава на концесия. „Къде тогава отива държавата, какво остава от държава­та и от общините? Явно нищо. По ду­мите му това е една много сериозна фаза към ликвидирането на България като държава и като общини, които имат своята самостоятелност. „Да не говорим, че това, което е изредено да се дава на концесия – сгради, мосто­ве, виадукти, тунели, далекосъобщи­телни линии, релсови пътища, водни канали, пристанища е национална сигурност. Този закон може да ликви­дира България като суверенна страна, доколкото й е останал суверенитет“, заключи Волен Сидеров. / Вестник Атака

Ето депутатите, които гласуваха новия Закон за концесиите:

image

image

image

image
image
http://bultimes.com/

Законът влиза в сила 3 месеца след обнародването му в Държавен вестник. Тоест, някъде между 26 април-1 май тази година.
Защо правителството трябва да отдава на частни концесионери своите печеливши държавни фирми и дейности? И как тъй един концесионер може да печели от дадена дейност, а държавата не може? Тези въпроси не получиха отговор. Вносителите не отговориха и защо бе нужно да се пише нов закон за концесиите, след като сега действащият закон бе поправян и допълван 4 пъти в мандата на 43-то НС досега? А отговорът е очевиден – този закон бе поръчан на лобистите от „Бузева и партньори“, за да се узакони държавната измяна чрез разпродажба на национални активи. Защото:
1. На концесиониране подлежат всички функции на държавата и общините, включително социални и образователни услуги, охраната на стратегически обекти, синдикални и религиозни услуги; експлоатацията на пристанища, летища, пътища, обработваеми земи, строежи на мостове, виадукти и тунели, язовири и канали, драгажни работи в пристанищата, заливите и река Дунав, строеж и експлоатация на енергийни мощности (АЕЦ „Козлодуй‘, ТЕЦ „Марица изток“ – 2, ПАВЕЦ „Чаира“ и др), електропреносната и електроразпределителната мрежа на републиката (това са ЕСО и ЕРП-тата), газопреносната мрежа (Булгартрансгаз, Булгаргаз, хранилището в Чирен), строежа на водопроводи, електропроводи, газопроводи и нефтопроводи и пр. на концесия ще се отдават също културноисторически обекти, музеи и затвори.
2. Има 4 вида концесии – за строителство, за услуги и за ползване на държавна и общинска собственост. Ще има и «запазени» концесии за хора с увреждания. Те ще се дават на частни фирми, които ще изпълняват програми за създаване на защитени работни места, в които поне 30% от работещите трябва да попадат в тази категория;
3. Новият закон сваля нивото на вземане на решения до индивидуалните министри и кметове. По стария закон това бе изключително правомощие на Министерският съвет. По новия закон МС ще има само контролни функции. Отменя се конкурсът, при който печели най-изгодната за държавата оферта. възложителите (кон­цедентите) – министри и кметове, ще дават концесии в «открита процедура, състезателна процедура с договаряне и «състезателен диалог» (?!), с което се узаконява корупцията на изпълнителната власт;
4. Новият закон премахва тавана от 35 години за срока на концесиониране, фиксиран в досегашния закон. Концесията може да бъде по-дълга от 35 години в случая на държавни активи и дейности и 20 години за общински такива. Колко по-дълга? Може и половин век, и цял век, и повече. Според вносителите срокът на всяка концесия ще се определя от нейния финансово-икономически модел. По него ще се изчислява „времето, необходимо на концесионера за възвръщане на направените инвестиции и на разходите по експлоатация на строежа или на услугите, и за получаване на доход от вложения капитал“.

image

Ердоган искал да се грижи за Кърджали и Шумен ?!...  решил това да стане по мирен начин като вземе на концесия южна България само за 35 г.

Така един арабски шейх няма да има никакви пречки да подкупи даден министър или кмет в хода на „състезателния диалог“ с него, за да придобие срещу нищожна концесионна такса плодородните полета на Тракия и Мизия, и/или ВиК системите на няколко български града за десетилетия напред. При това може да строи на концесионираната територия, например да изгради цял мюсюлмански град (градове), а после да иска удължаване на концесията с аргумента, че не си е върнал инвестицията в достатъчна за алчността и вярата му степен.
5. Ако срокът е по-голям от 35 години, концесията трябва да бъде одобрена от Народното събрание. За общинските концесии, ако „финансово-икономическият модел“, избран от кмета и кандидат-концесионера покаже, че трябва да е по-дълга от 20 години, решението ще трябва да бъде гласувано от 2/3 от общинските съветници.
Ако срокът на една държавна концесия е по-кратък от 35 години, Народното събрание бива заобиколено. Един енергиен министър може да отдаде на концесия за 34 години и 11 месеца V и VI блок на АЕЦ „Козлодуй“, например. Един министър на регионалното развитие или на транспорта може да отдаде на концесия на чужда фирма за 34 години и 11 месеца черноморските ни пристанища и българските пристанища по Дунава, които в днешната напрегната геополитическа обстановка придобиват важно стратегическо значение. Това зависи от неговата воля и степента на алчността му. И от нищо друго, и от никой друг.
6. Законът регламентира и публично-частното партньорство, което е неправомерно, защото концесията е нещо съвсем различно от публично-частното партньорство, в което мажоритарен собственик е публичната институция – държавна или общинска.
7. От обхвата на новия закон са изключени само концесиите на подземните богатства на България, тъй като те са уредени в Закона за подземните богатства.
Едни от първите национални активи, които ще бъдат дадени на концесия по новия закон, ще бъдат летище София, Булгартрансгаз и, вероятно, АЕЦ „Козлодуй“.
Като най-шумни пропагандатори на закона през последната година се наложиха вицепремиерът Томислав Дончев, транспортният министър Ивайло Московски и регионалната министърка Лиляна Павлова (вече бивши).
Зад тях стои, без съмнение, експремиерът Бойко Борисов.
Новият закон за концесиите бе гръмко пропагандиран още по време на годишната конференция за инфраструктура на 29.03. 2016 г. в София. Тогава Московски и Павлова изброиха планираните концесии за летищата в Пловдив и София, пристанищата Видин-юг, Русе-изток и Русе-запад. „През втората половина на 2016 г. ще започне и подготовката за отдаване на концесия на пристанище Варна“, каза Московски. В жп сектора концесии се планират за коридорите от границата с Турция към Пловдив и София и към границата със Сърбия, както и от Бургас към Пловдив и София и оттам към границата със Сърбия.
„Има всички шансове концесията на летище София да мине по новия закон за концесиите. Той предвижда възможност за удължаване на концесиите, ако това не противоречи на заварения договор“, заяви месец по-късно Томислав Дончев. (В. „Капитал“, 26.04.2016 г.)
През лятото на 2016 г. в България дойде еврокомисарката за конкуренцията Маргарете Вестагер и постави ултиматум на управляващите йесмени да продадат на чужди частни собственици една от малкото печеливши държавни фирми – Булгартрансгаз. (Виж „Борисов: ЕС иска България да продаде „Булгартрансгаз“ в investor.bg от 29.06.2016 г.)
В противен случай страната ще бъде изправена пред глоби в размер до 300 млн. евро, заяви премиерът пред репортери в Брюксел.
Стана очевидно, че печелившата и стратегическа за България държавна фирма дразни апетитите на корумпираните брюкселски чиновници. Газопроводите ни най-вероятно също ще бъдат отдадени на концесия, за да се избегне продажбата им на западна корпорация.

Концесията е инструмент на колони­алното завладяване на света, главно от държави, като тази която стана извест­на наскоро с Брекзит.
КОНЦЕСИЯТА Е ОГРАБВАНЕ, ЕКСПЛОАТИРАНЕ НА СУРО­ВИНИТЕ И БОГАТСТВАТА НА ЕДНА ДЪРЖАВА ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА
по време на т.нар. завладяване на не­цивилизования свят.
България се числи към цивилизова­ния свят от хиляди години и затова е необходимо за да оцелее прекратяване на вече съществуващите концесии които нанесоха милиардни щети на на­шата държава

Златото на България, медта, среброто, ценните метали и стратеги­чески суровини се изнасят повече от 10 години на концесия. Водата на София е дадена също така вече 16 години. Първо на една английска, сега на една френска фирма. И знаете ли колко получава общината от тази концесия – нула лева! 25 млн. лева са декларирали чиста печалба, не прихо­ди, приходите са 105 млн. на френската фирма само за една година. От тези пари Софийската община не полу­чава нищо. Това се нарича експлоа­тация на природни суровини. Става дума за водата.
Фирмата, за която говоря за до­бив на злато, я изгониха от Киргиз­стан. Там вдигаха стачки, десетки хиляди хора пра­виха демонстрации и накрая прави­телството прекра­ти концесията на “Дънди прешъс металс” и я изго­ниха. В България обаче всичко е позволено. И сега правителството застава пред нас със закон, написан от една адвокатска лобистка кантора, при което ни
ПРЕДЛАГАТ ТОВА, КОЕТО Е ОСТАНАЛО В БЪЛГАРИЯ ДА СЕ РАЗДАДЕ ПОД ФОРМА НА КОНЦЕСИИ

www.vestnikataka.bg/
 Гласувай:
3
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 6188403
Постинги: 4190
Коментари: 1145
Гласове: 1520
Календар
«  Октомври, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031