Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
23.09.2013 22:43 - Виртуални и реални фотони и карма
Автор: budha2 Категория: Други   
Прочетен: 1226 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 26.10.2013 19:11


                                                                           image                                                                                                                                                    От физиката се знае, че и при най-високите за днес енергииелементарните частици не се разпадат на "части", а винаги сераждат неизвестни частици. Какви? Например, при разпаданена неутрона: n1- р+е-+n. Продуктите от разпадането нанестабилните частици не се съдържат в разпадащата сечастица, те се раждат в момента на изчезването й. Всичкитези микро- и макроелементарни частици, стабилни инестабилни, нови и стари, познати и непознати, оформят врезултат на сложните динамични процеси (хармонични илиболестни) около нашето тяло (и на всички обекти) облак отзаредени и незаредени частици, електрони и др., наречен АУРА.    Всички частици, в зависимост от зарядите, масите,разстоянията, участват в 4 вида известни досега взаимодействия свърани с живата и неживата природа : гравитационно, електромагнитно, силно и слабовзаимодействие. Всички те, обаче, по мнение на много учени,могат да се сведат до едно - електромагнитно поле, като две страни на едно и също нещо: излъчват се от един и същ обект, взаимодействат си и отново се привличат от него, тъйкато електричните и магнитните полета са двете страни на електро-магнитното поле.                                                                                                                                                                image

Гравитационното взаимодействие е универсално - в него участва всяка частица и масата й е количествена характеристика на свойството й да участва в такивавзаимодействия. Гравитационните сили, обаче, не влияят на процесите между елементарните частици, защото масите им са твърде малки. Тези сили са важни в макросвета - те определят движението на небесните тела.С четирите основни сили може да се обяснят всички взаимодействия между частиците и на всички физически явления. Свойствата им се определят от свойствата на съответстващите обменни частици, или кванти на полето:колкото по-голяма маса те имат, толкова по-кратка е отдалечеността на тяхното действие. При единичен целочислен спин те създават между аналогичните частици сили на привличане, а при неединичен - обратно, на сили на отблъскване. Макар че гравитацията е извънредно слаба, тя действа като единствена сила на привличане между всички двойки частици, имаща голяма отдалеченост на действие .Посредник при взаимодействието на заредените частици еелектромагнитното поле. Във физиката на елементарнитечастици тази картина се уточнява: оказва се, че всяка заредена частица непрекъснато изпуска фотони, наречени виртуални, които после отново поглъща . При наличие на два заряда единият поглъща виртуални фотони от обкръжението на другия, приемайки техните енергия и импулс,като по този начин се осъществява и самото взаимодействие.Аура на човека е излъчване на виртуални фотони и обмен с космически енергии.При ускорено движение на заряда част от виртуалните му фотони се откъсват от него и се разпространяват вече като реални фотони, които можем да регистрираме.Електромагнитните вълни са съвкупност от такива фотони .Чрез силното (ядрено) взаимодействие се осъществяватвзаимодействията в атомните ядра. В него участват - p, n, l0,S, X, W, k, p-бариони и мезони. На малки разстояния то е около 1000 пъти по-силно от електромагнитното, но породените от него сили намаляват толкова бързо с раздалечаване на частиците, че на разстояние над 10-14 м(т.е. извън ядрата) то практически не се проявява.
Механизмът на силното взаимодействие е подобен на този на електромагнитното, но сега взаимодействащите частици обменят виртуални p - мезони, т.е. p -мезоните са кванти на полето, чрез което се осъществява силното взаимодействие така, както фотоните са кванти на полето, с което се осъществява електромагнитното взаимодействие. Фактът, че масата в покой на p- мезоните не е нула, е причина за бързото отслабване на ядрените сили при раздалечаване на частиците. Слабото взаимодействие е причина за разпадането на нестабилните частици. Макар и около 1010 пъти по-слабо от електро-магнитното, подобно на гравитационното и то е универсално - в него участват всички частици, освен фотона.Осъществява се посредством обмен на частици.Посредниците при слабото взаимодействие са w± и zо-бозони.През 1983 г. тези частици бяха открити и техните маси се оказаха правилно предсказани от теорията. Те са приблизително 100 пъти по-тежки от протоните, поради което слабото взаимодействие намалява с увеличаване наразстоянието дори по-бързо от силното взаимодействие.При тези взаимодействия се отделят и поглъщат едновременно огромен брой виртуални и реални фотони -кванти на космическа енергия.Именно тези физически частици, които нямат маса, но имат неограничено по разстояние действие, са, вероятно,основните носители и преносители на биофизичната (от органите на тялото) пси и друга информация и са причина за екстрасензориката и "необяснимите" паранормални явления.Така, виртуалните фотони могат да се поглъщат от електроните на биосистемите, натрупват се за много кратко или по-дълго време и отново се излъчват, ако действа силен възбуждащ външен фактор: слънчеви, космически лъчи,радиоактивни излъчвания, биополето на силен сензитив,особено, ако владее пси методи, ВЧ генератори и други, магия и т.н., те могат да напуснат окончателно биообекта, без да се прекъсва основната нишка канал между тях.                        
Единна земно-космическа вълна Е = hn, импулс Р, дължина на вълната lD. При това,дължината на вълната на дьо Бройл за електрон с кинетична енергия Ек , при ускоряване в електрично поле с напрежение u= 100 V, е: . От уравнението се получава за дължината на електрона lD= 1,23.10-10 м. От същия малък порядък са и разстоянията между атомите в кристала (l=1.6 10-19 с; m = 9.110-31 kg, h = 6.62 10-34 j.c). Електроните и всички останали частици, дори и без заряди, взаимодействат с електричните заряди на кристала: дифрактират, интерферират, резонират,излъчват се и се модулират от космическите кванти, отново се поглъщат (ако не са откъснати напълно от обекта) под формата на виртуални фотони или се разпадат, но раждат нови частици в пространството - близко и далечно, около тялото (органично или неорганично) Благодарение на силата на импулса Р®, който те получават в резултат на тези взаимодействия, предават в обкръжаващата среда (или на биообекта - хора, животни, растения)
съответната информация за вида, способа на
възбуждане,характера на връзките, състоянието на обекта. От формулатана дьо Бройл се вижда, че колкото този импулс Р е по-голям,колкото е по-високо напрежението U в полето между тях, Еn иимпулсът Р са по-големи, но дължината на вълната l е по-малка, честотата й е по-голяма, следователно, и скоростта йще бъде по-голяма или равна на скоростта на светлината(300000 км/сек.). Всяка част (орган, тъкан, система, клетка) нанашето тяло представлява специфична материя, с точно определена химическа субстанция, а оттук и всяко ниво и клетка ще излъчват различни по дължина и скорост на разпространение виртуални фотони в аурата му, светенето около него ще бъде различно , окраската околотялото ще бъде в зависимост от психическото и физическотосъстояние на човека, намиращ се под действието на различни по степен фактори (вълни и частици). Тъй като енергията на кванта е обратно пропорционална на дължината на собствената си вълна, то кратковълновите виолетови фотони(около 400 нанометра) носят със себе си почти двойно по-голяма енергия, отколкото тъмночервените фотони (около 700нм).Освен това според източната философия, излъчването от човешкото тяло е предимно от областите на енергийните центрове - чакрите. То се състои от виртуални фотони,биофотони, електромагнитни дифузни частици, постъпващи от различните източници на околната среда. Те бомбардират тялото и могат да предизвикат светене в електронния облак (електроните преминават в различни енергетични нива, прикоето излъчват фотон-квант). Но това светене е много слабо,не може да се види с просто око, но може да се усети от по-силно чувствителните хора или от подготвените за това, в особени състояния на съзнание (в алфа, бета ниво намозъчните импулси), така нареченото Псисъзнание, или астрално и ментално ниво.В такъв смисъл, облакът, "проправящ тунел" на електроните,съответства на извикването по телепатичен начин на псиполето от аурата на нашите предци, да се чете и вижда минало, настояще, бъдеще. При съвършено здравите хора псиполето свети в много светъл виолетов цвят, а при болните жизнената енергия се изменя от син към зелен и жълт цвят, а накрая до най-дълговълновия червен цвят, който сигнализира за болест, отпадане на организма, за възпалителни процеси.Колкото по-активно работи нервната система и е по-голям обменът на веществата, толкова по-голям брой биофотони щесе излъчват, а така ще разполагат и с по-голяма енергия електроните в електронния облак около тялото, по-плътна исилна ще бъде аурата му и трудно пробиваема.Като се сравнят древните познания и съвременните научни резултати, могат да се открият по-главните качества и характеристики на биополето.                                                 1. То включва елементарни частици и свързаните с тяхполета, субелементарни частици и полета и т.н. досубстанцията - единната първооснова на всички неща въвВселената. Според К.Томов, субстанция и бог са синоними:единият - научен мироглед, а другият - рели-гиозен. Помнение на много учени, субстан-цията е "дъното" на нещата.Там няма пространство, време, разстояние, скорост - всичко етук и сега: цялото пространство и изобщо пространствата са в една "точка", всички времена (минало, настояще, бъдеще) - ведин "миг", всички знания и информации на света като цяло - ведин "бит", всички енергии - в един "импулс". На това ниво светът е един супергегаквант без части вътре в себе си, макар че съдържа всичкото.Това означава, че и биополето, както всички неща в природата, е етажно, йерархически структурирано, като всеки етаж (ниво) има свои специфични функции в живия организъм,специални енергии, частици, качества, свойства (напр.астрално ниво, ментално (умствено), каузално и т.н.). Притова, все по-ниските, фините слоеве и нива на биополето и изобщо в природата имат все по-фундаментални енергии, по-мощни от вътрешноядрените, и все по-големи скорости на разпространение.Според субквантовата механика и физика, ако две частици някога са си взаимодействали, т.е. били са в една квантово-механична система, след като се разделят, на каквото и разстояние да се намират, връзката между тях се запазва.Това означава, че промените с едната мигновено променятсъстоянието на другата и че тези промени с огромни скорости се натрупват и запечатват последователно, носещи съответен заряд и енергии, т.е. информация. Това поставя в нова светлина еволюцията на живота и информацията, която носи всяка структурна генетична клетка - ДНК, закона за генетиката и кармата, за ясновидството и телепатията и т.н. - за всички ония явления, наречени свръхестествени, т.е. естествени, но неизучени.Как да се извлече и "прочете" огромната информация -енергия, събрана в една свръхмикроскопична частица, чийто количествен еквивалент е равнозначен на 20000 тома книги,или как е разположена "библиотеката", която съхранявавсичките томове - 1018 пъти трябва да е по-голяма от тази за20 000 тома?                        
2.Биополето има пълна информация за всичко в човека -тялото му (анатомия, физиология, биофизика, биохимия и т.н.), психиката и съзнанието му (мисли, чувства, усещания,представи, цели, планове, измами, поквара и др.), болестите му (телесни, психически, генетични, кармични),нравствеността му, паметта му (всичко от раждането му до настоящия момент). Бъдещето може да бъде променено с управление и включване на свободните вътрешномозъчни връзки (38%), така че то не е изцяло, а само в основни линии предопределено. Именно затова някои болести могат да се открият много рано - 15-20 г. по-рано от проявата им.  3. По силата на вълновите си свойства биополето излиза извън тялото и се разпространява до безкрайност,обхващайки в себе си целия Космос, въздействайки и търпейки взаимодействия с всички земнокосмически вълни от пространството .Вълните, излъчени от всеки биообект при своето разпространение и при среща с еднородни вълни, могат:                                                                                      а) да интерферират - да се усилват или отслабват. Това свойство е от особена важност за приемателния процес в радиестезията;                                                                                                     б) да се модулират - това е интерференция на статична с постоянна носеща вълна - за предаване и приемане на радиестезични вълни от разстояние                                                          в) да претърпяват резонанс - това е интерференция между подобни или еднакви вълни, т.е. вълни с еднаква дължина,честота и фаза на вълната. Резултантната вълна е същата, но с по-голяма амплитуда, равна на сбора от амплитудите на резониращите вълни. Явлението резонанс е проява на всемирния закон за подобието и е основно и най-важно свойство на вълните, чрез което те се излъчват, насочват и приемат избирателно.                                              Електромагнитните вълни притежават и други свойства, но посочените по-горе са основни за радиестезията.Биополето на живата природа е продукт - съвкупност от полетата на неживата, на положителни и отрицателни заряди.На пръв поглед това твърдение е парадоксално, както парадоксът между кокошката и яйцето. Опитайте се и вие да се убедите сами с един прост пример.Представете си, че сте отделили по някакъв начин органа сърце (или кой да е орган) и имате условия да го съхраните жив и функционален. Всеки орган е изграден от специфични тъкани и клетки, има своя биохимия, отговаря на точни елементи от таблицата на Менделеев. Разделете го на 2, 4, 8,16... части - остават все части от същото сърце, нали?Достигате при делението до големината на молекула - все е сърцето, макар и вече невидимо. Продължавате делението -стигате до атома, но пак от сърцето, а ядрото се "разпада"(дезинтегрира) и излъчва елементарни частици, странстващи с огромни скорости. Доказано е, че електроните в човешкия орган се движат със скорости, по-големи от 300000 км/сек.,при това техният вибрационен ефект и вътрешноатомното циклично движение се запазват, поради което имат вълнообразен пулсиращ характер. Всички електрони, протони,йони и елементарни частици в човешкия организъм образуват неговата биоплазма - прана или ин-ян енергия.
imageГласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: budha2
Категория: Други
Прочетен: 7025050
Постинги: 4190
Коментари: 1126
Гласове: 1564
Календар
«  Февруари, 2021  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728